Hanke
Kehittämishanke - 186602

Mobiilit kyliin!

Teuvan kunta

31.12.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen taustalla ovat Teuvabiilillä toimintaa -hankkeen aikana tunnistetut kohderyhmän sekä kylätoimijoiden tarpeet. Hankkeella pyritään viimeistelemään uusi toimintamalli pysyvään käyttöön terävöittämällä Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeen aikana esiin tulleita toiminnan kannalta tarpeellisia yksityiskohtia. Hankkeen avulla luodaan varmempi pohja uuden toimintamallin juurruttamiselle kyliin. Ilman jatkotoimia, toiminta mitä luultavimmin loppuisi. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on laajentaa ja jalostaa toimintamallia siten, että sen toimet hyödyttävät yksilön lisäksi, ihmisläheisen ajattelutavan mukaan, myös laajasti eri yhteisöjä Teuvan lisäksi myös Karijoen alueella. Palvelut on suunniteltu siten, että eri toimijoiden esiin tulleet näkökulmat on huomioitu. Tavoitteena on saavuttaa toimintakelpoinen, liikkuva palvelumalli, joka koostuu monen eri osa-alueen yhdistelmistä. Hankkeen tavoitteena on luoda laaja verkosto Teuvan ja Karijoen kuntien alueella, jossa kylätoimijoilla on ratkaiseva rooli verkoston toimivuuden kannalta tulevaisuudessa. Kylätoimijoita tuetaan ja ohjeistetaan aktiivisesti koko hankekauden ajan, kuukausittaisten tapaamisten lisäksi kylätoimijoille järjestetään hankkeen aikana viestintäkoulutusta. Kylissä olevat kylätalot ovat toiminnan järjestämisen paikkoja, jotka palvelevat ikäihmisiä sijaintinsa perusteella hyvin. Hankkeen toimet kohdistuvat ikäihmisten lisäksi sukupolvi x:ään, aktivoiden heitä mukaan kylätoimintaan toimien syrjäytymistä ehkäisevänä toimenpiteenä sekä luoden yhteisöllisyyden tunnetta yli ikäpolvien. Hankkeen aikana luodaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja Suupohjan LLKY:n kanssa pohjaa senioriagenttitoiminnalle, jonka tarkoituksena on tunnistaa palvelukatveeseen jääneet ikäihmiset sekä muut avuntarvitsijat ja ohjata heidät palvelujen piiriin sekä tarjota tukea. Hankkeen kokonaisbudjetti on 106 000 euroa ja hankkeen kestoksi on kaavailtu 1,5 vuotta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

186602

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt