Hanke
Kehittämishanke - 206835

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen

Pihvikarjankasvattajien liitto ry, Biffdjuruppfödarnas förbund ry

30.11.2022 - 10.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pihvilihan tuottajaorganisaatio saattaa olla toimiva keino vahvistaa tuottajien asemaa ruokaketjussa. Hankkeessa selvitetään pihvilihan tuottajien kiinnostusta tuottajaorganisaatiota kohtaan ja luodaan työkalut, joita tuottajaorganisaation perustamiseksi tarvitaan. Hankkeessa tehdään taustaselvitys, joka selvittää nautasektorilla toimivien viljelijöiden kiinnostusta ja valmiuksia tuottajaorganisaatiota kohtaan. Selvitystyö perustuu faktapohjaiseen tiedottamiseen, joka edellyttää liiketaloudellista osaamista ja juridiikan hallintaa. Selvitystyön lisäksi hanke tuottaa tuloksena perusmallin, kuinka tuottajaorganisaatio perustetaan. Taustaselvitys on tehtävä valtakunnallisena ja pihvilihan tuottajiin kohdistettuna, jotta se antaa oikeellisen kokonaiskuvan markkinatilanteesta ja toimintaympäristöstä. Hankkeen päättyessä tuottajilla on käytössään työkalut, joiden turvin on mahdollista perustaa valtakunnallinen toimija toteuttamaan tuottajaorganisaatioksi hakemista. Tuottajaorganisaatiomalli ei Suomessa ole kovin tunnettu, ja siksi on tärkeä ymmärtää, mitä sellaisen perustaminen edellyttää ja mitä tuottajaorganisaatioon kuuluminen tarkoittaa viljelijän kannalta. Pihvilihan tuottajat ovat sijoittuneet valtakunnallisesti eri puolille maata, ja siksi tarvitaan tiedotusta, joka tavoittaisi kaikki tuottajaorganisaatiosta kiinnostuneet. Lisäksi tuottajaorganisaation perustaminen edellyttää liiketaloudellista ja lainopillista osaamista, jotta tuottajaorganisaatio toimisi säädösten mukaisesti ja sillä olisi valmiudet menestyä pitkällä tähtäimellä. Hankkeeseen sisältyvät sellaiset asiantuntijapalvelut, joita tuottajaorganisaation perustamiseen tarvitaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

206835

Aloituspäivämäärä

30.11.2022

Loppumispäivämäärä

10.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen -hanke on tulossa pian päätökseen, mutta Pihvikarjaliiton työ tuottajaorganisaatioasian edistämiseksi naudanliha-alalla ei pääty tähän.

Tuottajille suunnattu työkalupaketti sekä hankkeen raportti ja muut materiaalit tulevat saataville Pihvikarjaliiton verkkosivujen yhteyteen. Materiaalia voivat vapaasti hyödyntää kaikki naudanliha-alalle tuottajaorganisaatiota suunnittelevat tuottajat, tarvittaessa Pihvikarjaliitolta voi kysyä neuvoa. Toivottavasti hankkeessa tuotetut materiaalit toimivat innoituksena myös muille esimerkiksi uusia hankkeita suunniteltaessa.

Hankkeen selvitystyön tuloksena voidaan havaita, että tuottajaorganisaatio voisi olla toimiva keino tuottajien aseman parantamiseen elintarvikeketjussa. Tuottajia kiinnostivat pienemmät erikoistuneet tuottajaorganisaatiot tai vaihtoehtoisesti laaja valtakunnallisen tuottajaorganisaatio. Asia on kuitenkin vielä uusi ja alan tilanne on tällä hetkellä yleisesti haasteellinen. Siksi edelleen tarvitaan tiedottamista ja tiedonvälitystä. Lisäksi olisi hyvä saattaa tuottajia yhteen keskustelemaan ja verkostoitumaan.

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen -hankkeessa on alettu siirtyä loppupuolen raportoinnin työstämiseen sekä työkalupaketin koostamiseen. Hanke päättyy elokuun lopussa 2023.

Hankkeen päättyessä tuottajien vapaasti käytettäväksi muodostettava työkalupaketti koostuu mm. mallisäännöistä, liiketoimintasuunnitelman mallipohjasta sekä koosteesta hankkeen selvitystyöstä. Työkalupaketin on tarkoitus toimia esimerkkinä ja tukea pihvilihan tuottajaorganisaation perustamista suunnittelevien tuottajien selvitystyötä. Hankkeen materiaalit ja työkalupaketti tulevat saataville ainakin Pihvikarjaliiton verkkosivujen yhteyteen ja lisäksi etsitään myös muita paikkoja, joista se olisi helposti löydettävissä.

Hankkeen kyselyt naudanlihantuottajille on nyt tehty ja olimme myös mukana TNS Kantar Agrin kyselyllä. Tuottajaorganisaatiota kohtaan naudanliha-alalla on varovaista kiinnostusta, mutta vielä tarvitaan lisätietoa. Suuri osa vastaajista ei vielä ollut tutustunut tuottajaorganisaatioihin lainkaan ja eniten tietoa oli saatu sosiaalisen median tai perinteisen painetun median kautta.

Tuottajaorganisaatiossa kiinnostaa yhteistyön avulla tuottajien aseman parantaminen ja mahdollisuus vaikuttaa toiminnan kehittymiseen, naudanliha-alan tuotannon ja kysynnän kohdistaminen sekä kuluttajaviestinnän kehittämien. Tuottajaorganisaatioksi pohdittiin laajaa ja kattavaa yhteenliittymää, tai pienempiä toimijoita jotka erikoistuisivat yksittäisiin tuotteisiin. Tuottajaorganisaatioon liittymiseen tai sellaisen perustamiseen liittyy myös huolia: miten huomioidaan erikokoiset tilat, miten verkostoituminen hoidetaan, lisääkö tuottajaorganisaatio jo ennestään suurta työmäärää sekä mahdolliset esteet liittymiselle.

Hankkeen loppupuolella keskitytään viestintään ja työkalupaketin viimeistelyyn. Viestinnän kautta on tarkoitus nostaa esille vastauksia kyselyillä heränneisiin kysymyksiin ja samalla tuoda tuottajaorganisaatiotietoa lähemmäs tuottajia. Työkalupaketti viimeistellään julkaistavaan muotoon ja se tulee tuottajien saataville hankkeen jälkeenkin käytettäväksi tuottajaorganisaation perustamisen tueksi.

Hankkeen kysely naudanlihantuottajille Mitä mieltä olet tuottajaorganisaatiosta? on tehty ja tulosten käsittely on meneillään. Kyselyn jatkoksi tehdään kesän kynnyksellä jatkokysely ja mahdollisesti myös tuottajien haastatteluita. Tavoitteena on entistä paremmin saada tuottajien ääntä kuuluviin. Lisäksi toivomme saavamme selville millaista tukea tuottajaorganisaation perustamiseen tarvitaan.

Kyselyiden lisäksi taustalla etenee selvitystyö ja työkalupaketin valmistelu: tulossa pian viestintää, kyselyiden tuloksista tiedottamista ja työkalupaketin tarkempaa esittelyä. Työkalupaketilla tarkoitetaan tuottajaorganisaation perustamisen tueksi luotavaa tuottajien vapaasti käytettävissä olevaa materiaalia, joka koostuu esimerkiksi mallisäännöistä, tietopaketista perustamiseen liittyvistä asioista sekä koosteesta kyselyiden tuloksista.

Pihviä tuottajaorganisaatiolla? Facebook-sivulta https://www.facebook.com/profile.php?id=100090855642412 löytyy jo nostoja hankkeen oman kyselyn tuloksista.

Huhtikuussa on tulossa Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen -hankkeen itse teettämä kysely naudanlihantuottajille – Mitä mieltä olet tuottajaorganisaatioista?

Kysely on parhaillaan valmistelu- ja testausvaiheessa. Kysely toteutetaan verkkokyselynä ja linkki tulee pian saataville.

Kyselyn tavoitteena on selvittää tuottajien mielipiteitä ja tarpeita tuottajaorganisaation perustamiseen tai sellaiseen liittymisessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen jatkotoimissa sekä työkalupaketin työstämisessä. Samalla selvitetään tarvetta jatkokyselylle sekä tuottajien haastatteluille. Saatujen vastausten perusteella pyritään saamaan kattava kuva naudanlihantuotantoon liittyvistä näkökulmista ja työstämään työkalupaketti mahdollisimman tarkasti sopimaan juuri naudanlihantuotantoon.

Helmikuussa ja maaliskuussa tapahtunutta:

Taustaselvitysosio on lähtenyt liikkeelle ja hankkeen omia kyselyitä valmistellaan naudanlihantuottajille. Olemme mukana myös kotieläintiloille tehtävällä Kantar TNS Agrin kyselyllä muutamalla kysymyksellä.

Hankkeen sivuilta Pihvikarjaliiton verkkosivuilta osoitteesta https://www.pihvikarjaliitto.fi/hanke-tuottajaorganisaation-perustamisesta löytyy lisätietoja hankkeen taustasta. Facebookista Pihviä tuottajaorganisaatiolla? https://www.facebook.com/profile.php?id=100090855642412  löytyy ajankohtaista asiaa naudanlihan tuottajaorganisaation perustamiseen liittyvistä asioista ja näkökulmista. Näissä väylissä jatkossa tiedotetaan myös esimerkiksi kyselyistä nousevista asioista ja perehdytään vielä syvällisemmin tuottajaorganisaatioteemaan.

Tulossa maaliskuun ja huhtikuun vaiheessa: hankkeen oman kyselyn viimeistely ja toteutus, sekä taustaselvityksen jatkoa mitä tuottajaorganisaation perustamisessa tulisi huomioida oikeudellisista näkökulmista.

Euroopan maaseuturahaston rahoittama hanke tuottajaorganisaation mahdollisuuksien selvittämiseksi on käynnistynyt selvitystyön osalta tammikuussa 2023. Tuottajaorganisaatio voi tuoda mahdollisuuksia vahvistaa tuottajan asemaa ruokaketjussa.

Hankkeessa selvitetään pihvilihan ja naudanlihan tuottajien kiinnostusta tuottajaorganisaatiota kohtaan ja luodaan työkalut, joita tuottajaorganisaation perustamiseksi tarvitaan.

Pihvilihan tuotannossa, sekä yleisesti suomalaisessa maataloustuotannossa, tarvitaan yhteistyötä ja uusia menetelmiä neuvotteluasemien ja maataloustuottajien taloustilanteen parantamiseen. Yhteistyössä on voimaa ja yhdessä voi olla laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa maaseudun toimijoiden aseman kehitykseen ruokaketjussa.

Hankkeelle avataan helmikuussa omat somesivustot ja osio Pihvikarjaliiton verkkosivujen yhteyteen. Kerromme näissä väylissä hankkeen etenemisestä sekä tuottajaorganisaation perustamiseen liittyvistä asioista.

Hankkeen aikana tehdään taustaselvitys siitä, mikä ja millainen tuottajaorganisaatio naudanlihantuotannossa voisi olla. Katsauksessa pihvilihan tuotantoon perehdytään kyselyiden avulla tarpeisiin, joita tuottajilla tuottajaorganisaatiota kohtaan on. Tavoitteena on selvittää myös haasteita, joihin tuottajaorganisaation perustamisessa voi törmätä. Hankkeen loppupuolella koostetaan työkalupaketti, joka on tuottajaorganisaation perustamisesta kiinnostuneiden naudanlihantuottajien käytettävissä.

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä