Hanke
Kehittämishanke - 93246

Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemista

ProAgria Oulu ry

30.04.2019 - 28.11.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille. Perinnebiotoopit ovat luontotyypeistämme uhanalaisimpien joukossa ja niiden hoitaminen on luontevinta maataloustoiminnan yhteydessä. Tämän vuoksi karjatilalliset, maisemanhoitoyrittäjät ja muut maaseudun toimijat ovat hankkeen keskeisiä kohderyhmiä. Hankkeen kehittämiskohteiksi valitaan arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja sekä valtakunnallisilla maisema-alueilla ja Natura 2000-alueilla sijaitsevia kohteita. Myös hankkeen osarahoittajiksi lähtevien kuntien esityksiä kohteista huomioidaan. Hoidon selvittämiseksi alueilla järjestetään infotilaisuuksia, työpajoja ja maastokatselmuksia, joissa pohditaan useiden toimijoiden kesken hoidon kysymyksiä. Mahdollisia esiin nostettavia teemoja ovat mm. sopimuslaidunnus, taajamien niittyjen hoito, maisemanhoidon sponsorointi, laidunpankki, paimenviikot, maiseman tuotteistaminen ja maisemanhoito osana muuta yritystoimintaa. Työpajojen ohella hankkeen toimenpiteitä voivat olla työnäytökset ja talkoot, messuesittelyt, luennot ja opintomatkat. Hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa 10 arvokkaalle perinnebiotooppikohteelle. Työpajoja järjestetään vähintään 10. Taajamaniityn hoitomallia testataan 1-2 kohteella. Hoidon järjestämisestä tehdään esittely 5 erityyppiseltä kohteelta. Hoidon järjestämiseen liittyvää neuvontaa tehdään 30 henkilölle tai taholle. Hankkeen aikana laaditaan ehdotus maisemanhoidon toimijoiden verkostoksi. Hankkeen toimenpiteillä turvataan paitsi perinnebiotooppien ja niiden arvojen säilymistä, tarjotaan myös mahdollisuuksia maaseutuyrittäjien elinkeinolle, lisätään kylien viihtyisyyttä, elinvoimaa ja matkailullista vetovoimaa. Kohderyhmä ja hyödynsaajat: Kehittämishankkeen tärkein kohderyhmä ovat maaseudun toimijat: viljelijät, maisemanhoitoyrittäjät, asukkaat ja kunnat. Hoidettu maisema on myös vetovoimatekijä ja siitä voivat hyötyä myös maanomistajat, vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93246

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

28.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt