Hanke
Kehittämishanke - 9171

Yhteisillä aalloilla

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2015 - 27.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ympäristön tila vaikuttaa suoraan maaseudun ihmisten asumiseen, työntekoon ja yrittämiseen. Omaehtoisen toiminnan lisäämisellä ja yhteisöllisyydellä parannetaan ympäristön lisäksi myös maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Yhteisillä aalloilla -viestintähanke mahdollistaa maaseudun kehittämisen ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeen kolmen toimijan (Hämeen ammattikorkeakoulu, Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö) välinen yhteistyö kattaa koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa. Viestintähankkeessa on neljä teemaa: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka kaikki vahvistavat maaseudun elinympäristöä sekä tukevat laajemmin myös hämäläisten biotalousstrategioiden toteutumista. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa mm. edistetään kotimaisen kalan käyttöä, parannetaan alueen virkistyskäytön ja matkailun toimintaedellytyksiä, kehitetään vesienhoidon menetelmiä sekä panostetaan lasten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön. Yhteisillä aalloilla -viestintähankkeen tuloksena syntyy mm. ¿ erilaisia maisemanhoidollisia talkoita ¿ monipuolisia tapahtumia ja retkiä ¿ kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja ¿ vesiensuojeluun liittyviä pilotteja ¿ lasten ja nuorten eri ikäryhmät huomioivia retki- ja toimintapäiviä ¿ elämyksellisiä lyhytelokuvia Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015-31.8.2017.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9171

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

27.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt