Hanke
Kehittämishanke - 112611

Ympäristöviisas viljelijä

ProAgria Oulu ry

31.12.2019 - 24.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella lisätään maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehitetään maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä mallinnus- ja laskentamenetelmiä. Hankkeen tuloksena syntyy ja otetaan käyttöön alueen haasteisiin vastaavia, uusimpaan tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää, pohjoista ruuantuotantoa. Ratkaisuja etsitään pilottialueilla tehdyn selvitystyön pohjalta mm. turvemaiden viljelyyn (huomioiden ilmastonäkökulmat), happamien sulfaattimaiden aiheuttamiin happamuusriskeihin, maan kasvukunnon parantamiseen, viljelykiertojen monipuolistamiseen sekä karjanlannan käyttöön (kasvi- ja eläintilojen yhteistyö, lannankäsittelymenetelmät).Tilojen välistä yhteistyötä ja sen avulla kehitettäviä kestävän viljelyn toimintatapoja pilotoidaan erikseen valittavilla osavaluma-alueilla. Hankkeen pilottialueilla kehitetyistä toimintamalleista ja ratkaisuista tiedotetaan aktiivisesti koko maakunnan alueella ja näin aktivoidaan laajasti maataloustuottajia ympäristöviisaaseen toimintaan. Lisäksi järjestetään viljelijöille ja muille maatalousalan toimijoille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia (retket, työnäytökset, työpajat jne.), joiden avulla välitetään alan parhaita, kestävän tuotannon käytäntöjä. Hankkeessa myös demonstroidaan kestäviä viljelymenetelmiä uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. Hankkeessa kehitetään sähköinen työkalu, ympäristöklinikka, jonka avulla viljelijä voi suunnitella ja arvioida erilaisia maatilan ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja sekä saa seurattavia ympäristötunnuslukuja. Hanke lisää viljelijöiden tietämystä ja osaamista kestävistä viljelymenetelmistä sekä parantaa maatalouden mahdollisuuksia varautua ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112611

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

24.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt