Hanke
Utvecklingsprojekt - 35180

Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa

Prizztech Oy

30.11.2016 - 04.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lounais-Suomi on merkittävimpiä ruoantuotantoalueita Suomessa. Varsinais-Suomi tunnetaan Suomen vilja-aittana ja Satakunta Suomen kasvis- ja siipikarjatuotannon keskittymänä. Molemmissa maakunnissa maanviljely on historiallisesti lähtenyt kehittymään maakuntien isojen jokien, Aurajoki ja Kokemäenjoki, läheisyyteen. Toisen maailmansodan jälkeen alkanut globaali väkilannoitteiden tehokäyttö on synnyttänyt myös suurta ravinnekuormitusta sekä Aurajoen, Kokemäenjoen että pienempien jokien valuma-alueilta Saaristomerelle ja Selkämerelle vaikuttaen samalla koko Itämeren rehevöitymiskehitykseen. Satakunta lähialueineen on siis maatalouden ja elintarviketeollisuuden keskittymä, jossa kaasutalous on parhaillaan etenemässä vauhdilla, mm. nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalin käyttöönoton sekä teollisuus- ja liikennekäytön myötä. Satakunnassa toimii tällä hetkellä useita biokaasulaitoksia ja lisää on suunnitteilla. Kaasutalous on ravinteiden kierron ja systemaattisen lannoittamisen kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Biokaasulaitokset kokoavat suuren määrän (maatalous, elintarviketeollisuus, yhdyskunta) ravinteita mädätteeseen, joka on laitoskohtaisesti tasalaatuista ja analysoitua. Toisaalta peltojen ravinteiden tarve ja niiden tarvitsemien lannoitteiden koostumus vaihtelevat. Yhdistämällä nämä asiat viljelykiertoon sekä peltojen ja biokaasulaitosten sijaintiin on mahdollista suunnitella biokaasumädätteiden järkevä aluekohtainen ravinteiden kiertologistiikka. Hankkeen päätavoitteena on suunnitella Satakuntaan kansallisesti monistettavissa oleva biokaasulaitosmädätteen kiertologistiikkamalli, jossa huomioidaan mädätteen tai siitä valmistetun lannoitetuotteen ravinnesisältö, lähialueen peltojen ravinnetarve, vesistövalumat, kuljetusmatkat, mädätteen levitys, viljelijöiden vaatimukset mädätteen ominaisuuksien suhteen ja viljelykierto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35180

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

04.03.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
Riskhantering
bioenergi
cleantech
jordbruk
miljö
nätverk
produktutveckling
resurseffektivitet
säkerhet
vattenvård
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt