Hanke
Utvecklingsprojekt - 93360

Esiselvitys metsäsektorin kouluyhteistyön kehittämiseksi

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2019 - 17.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityksen päätavoitteena on selvittää metsäsektorin harjoittaman kouluyhteistyön nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Etelä-Savossa. Erityisesti tukitaan mahdollisuudet kouluyhteistyön kehittämiseen erikseen rahoitettavan kehittämishankkeen kautta ja selvitetään jatkohankkeen tarkoituksenmukainen kohdealue. Jatkohankkeen edellytysten täyttyessä hank-keen tuotoksena on hankesuunnitelma ja rahoitushakemus kouluyhteistyön kehittämiseksi Etelä-Savossa tai kaakkoisessa Suomessa (ESR tai maaseutuohjelma). Metsäsektorin merkitys alueen elinvoimalle on Etelä-Savossa ja kaakkoisessa Suomessa poikkeuksellisen suuri. Metsätalous on merkittävä työllistäjä ja yrittämisedellytysten luoja nimenomaan maaseudulla. Alan keskeisenä haasteena on osaavan ja motivoituneen työvoiman saanti, johon voidaan vaikuttaa hyvällä yhteistyöllä koulujen, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Hyvällä kouluyhteistyöllä vaikutetaan myös alan arvostukseen sekä tulevien metsänomistajien ja päättäjien asenteisiin. Metsään liittyvää kouluyhteistyötä tekevät tahoillaan ja osin toisistaan tietämättä monet metsäalan toimijat sekä järjestöt. Toiminnan kehittämisen ja koordinoinnin tarve onkin noussut esiin mm. alueellisessa metsäohjelmassa sekä metsäneuvostojen keskusteluissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi esiselvityksessä: ¿ Kartoitetaan Etelä-Savossa metsään liittyvää kouluyhteistyötä tekevät tahot, toimintatavat ja mallit, viestintä sekä digitaaliset käyttöliittymät kouluyhteistyön suunnittelussa ja seuran-nassa ¿ Selvitetään toimijoiden ja koulujen kanssa yhteistyön keskeiset kehittämistarpeet ja -toimenpiteet ¿ Selvitetään kehittämistoimien rahoitusmahdollisuudet, rahoittajatahot sekä sovitaan toteu-tuksen vastuunjaosta, sitoumuksista ja toiminta-alueesta ¿ Edellytysten täyttyessä laaditaan hankesuunnitelma ja rahoitushakemus kouluyhteistyön kehittämiseksi EU-rahoitteisena hankkeena (ESR tai maaseutuohjelma) sekä rsekä ratkaistaan hankkeen kohdealueen tarkoituksenmukainen laajuus

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93360

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

17.12.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Jämställdhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Skogsenergi
bioenergi
hållbar användning av skog
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt