Hanke
Utvecklingsprojekt - 9222

FORSSAN SEUDUN GREEN CARE -KLUSTERI

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 08.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on uuden luontolähtöiseen toimintaan liittyvän Green Care -klusterin perustaminen ja toiminnan käynnistäminen Forssan seudulla. Hankkeen kohderyhmän muodostavat paikallisesti toimivat uudet luontolähtöisiä palveluita tuottavat yritykset, pk-yritykset ja suuryritykset sekä tutkimusorganisaatiot. Klusterin tarkoituksena on kannustaa innovatiivista toimintaa edistämällä intensiivistä vuorovaikutusta, tilojen yhteiskäyttöä sekä osaamisen ja asiantuntemuksen vaihtoa. Klusteri osallistuu tehokkaasti osaamisen siirtoon, verkostoitumiseen ja tietojen levittämiseen siihen kuuluvien yritysten keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Luonnollisesti Lounais-Hämeessä -strategiaa vuosille 2014 - 2020 kehittämällä paikallisia elinkeinoja ja yrittäjyyttä sekä lisäämällä maaseudulla tuotettuja palveluja ja maaseudun vetovoimaisuutta. Hankkeen hyödynsaajia ovat luontolähtöisiä palveluja tarjoavien yritysten lisäksi seudun lapset ja nuoret perheineen, mutta myös muutkin seudun asukkaat ja ns. suuri yleisö. Hanke keskittyy uuden klusterin perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen seuraavin keinoin: 1) Paikallisen Green Care -klusterin eli riippumattomien yritysten ryhmittymän perustaminen. Klusterin tavoitteena on yhdistää Forssan seudun luontolähtöisiä palveluja tarjoavat yritykset ja paikalliset tutkimusorganisaatiot ja sitä kautta tukea yritysten välistä yhteistyötä ja luontolähtöisen toiminnan kehittämistä ja juurruttamista seutukunnassa. 2) Paikallisen Green Care -klusterin toiminnan käynnistäminen yhteistyössä Forssan seudun yrittäjien (palvelujen tuottajat) ja julkisen (palvelujen ostajat) ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteisten seminaarien ja työpajojen (yhteensä 10 kpl) avulla. Seminaarit ja työpajat toteutetaan teemallisesti niin, että kehittämisprosessin aikana syntyvät uudet ideat ja innovaatiot esitellään pohdittavaksi seuraavissa työpajoissa, joissa mietitään niiden käyttöönoton mahdollisuuksia seutukunnassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9222

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

08.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt