Projekt
Utvecklingsprojekt - 189961

Itä-Lapin ja Sodankylän uittoperinne tutuksi

Itä-Lapin kuntayhtymä

01.05.2022 - 30.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on taltioida ja vaalia tietoa Kemijärven yläpuolisen vesistön vuosisadan aikana kehittyneestä puiden irtouitosta, uittorakennelmista ja uittopaikoista sekä tavasta saada laajoista erämaista ajetut puut veteen ja toimittaa ne virran mukana jokisuun sahoille ja tuotantolaitoksille rakentuu palvelutuote. Hankkeessa kerätään uittoperinnettä ja hyödyntää kerättyä materiaalia alueen vetovoiman lisäämiseksi ja kotiseutuidentiteetit vahvistamiseksi. Hanke lisää Itä-Lapin ja Sodankylän vetovoimaa, nostaa alueen rakentumiseen merkittävästi vaikuttanutta uittoelinkeinoa paikallisten ja matkailijoiden tietoisuuteen, lisää maaseutualueen hyvinvointia ja nostaa kylien vireyttä sekä lisätä nuorten tietoa uittohistoriasta. Hankkeen aikana haastatellaan uitossa työskennelleitä henkilöitä ja etsitään tietoa muista tietolähteistä. Eri puolilta vesistöaluetta valituille uittoa esiteltäville paikoille editoidaan haastatteluaineistosta mobiililaitteella kuunneltavia ja katseltavia uittoselostuksia ja tarinoita, joiden kohderyhmänä ovat paikalliset ja alueella matkailevat sekä mahdollinen kansainvälinen yleisö. Lisäksi tehdään koontivideo. Hankkeen innoittamana hankealueen kouluja motivoidaan työstämään oppilaittensa kanssa uitosta kertovaa aineistoa kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon säilyttämiseksi. Tällä toimenpiteellä taataan Kemijoen ja koulun lähialueen uittokulttuurin säilyminen ja siirtyminen sukupolvelta toiselle. Tavoitteena on tiedon jakamisen lisäksi myös nuorten kiinnostuksen herättäminen ja yhteistyö kotiseudun kulttuuria kohtaan. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uittotapahtuma, joka mahdollistaa tiedon jakamisen laajalle kohdeyleisölle. Hanketyönä saatu uusi esittelypaikkaverkosto kalustoineen ja välineineen sekä kertomuksineen ovat asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen käytössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

189961

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

30.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner