Hanke
Utvecklingsprojekt - 17373

Kantrin kyläaktivaattori

Kantri ry

31.12.2015 - 27.12.2018

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa. Hankkeen toimialuetta on Kantrin toiminta-alueesta Leader ¿rahoitukseen kuuluvat maaseutualueet (n. 103 500 asukasta). Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016 ¿ 30.6.2018, mutta siihen haetaan 24 kk resursseja. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja on EU-osarahoitteinen. Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis kyläyhdistysten lisäksi yhteistyökumppaneina voivat olla urheilu- ja nuorisoseurat, osakaskunnat ja epäviralliset yhteisöt. Hankkeen tavoitteina on kylien aktivointi; tiedottamisen parantuminen, erityisesti sähköisen viestinnän lisääminen ja hallinta, yhdistysosaamisen terävöittäminen, kestävän kylätoiminnan edistäminen, kylien yhteistyön ja vuoro¬vaikutuksen lisääminen, kyläläisten yhteisten tilojen käytön monipuolistuminen, kansainvälistymisen mahdollisuuksien avautuminen esim. kotouttamisen kautta. Tavoitteisiin pyritään avustamalla kylien omissa kehittämistoimenpiteissä (suunnitelmat, neuvonta ym.), järjestämällä erilaisia tilaisuuksia (seminaarit, yhteistyöpalaverit, tapaamiset jne.), levittämällä tietoa ja hyviä käytäntöjä mm. tiedottamisasioista, uusien mahdollisuuksien avaamisella. Hankkeen tuloksena kylät toimivat aktiivisesti, avoimesti ja laadukkaasti, niiden yhteistyö on lisääntynyt ja osaaminen on monipuolisempaa. Ne tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin pelotta ja osaavat hakea rahoitusta eri rahastoista ja eri lähteistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17373

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

27.12.2018

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt