Hanke
Utvecklingsprojekt - 193364

Kestävyyttä nurmesta

Luonnonvarakeskus

31.03.2022 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kestävyyttä nurmesta -hankkeen tavoitteena on lisätä nurmenviljelyn kestävyyttä talouden ja ympäristön näkökulmasta huomioiden myös hiilensidonta. Hanke koostuu kuudesta toimenpidekokonaisuudesta (TPK): 1) Karjanlannan pitkäkestoiset vaikutukset, 2) Tulevaisuuden nurmilajit ja -lajikkeet nautakarjatuotannossa, 3) Mob-laidunkierto ja hiilisyötevaikutus maaperään, 4) Kestävä pellonkäytön tehostaminen ja vaihtoehtoinen käyttö karjatiloilla, 5) Tiedon jalkauttaminen ja 6) Hankkeen koordinointi. TPK 1:ssä selvitetään nurmen typpilannoitusvastetta ja ravinnehuuhtoumia pidennetyssä nurmikierrossa ja vuotuisen karjanlannankäytön kumulatiivisia vaikutuksia. TPK 2:ssa tutkitaan nurmikasvilajien, -lajikkeiden ja -seosten vaikutusta satoon, juuriston määrään ja profiileihin sekä hiilisyötteeseen, rehumailaslajikkeiden menestymistä hankealueella sekä kehitetään timoteilajikkeiden sulavuuden laskun mittausmenetelmiä. TPK 3:ssa luodaan Suomeen sovellettu toimintaohje harvennetun laidunkierron eli mob-laidunnuksen toteutuksesta sekä arvioidaan mob-laidunnuksen hiilisyötevaikutusta maaperään. TPK 4 tehostaa pellonkäyttöä kestävästi ja etsii vaihtoehtoisia viljelykasveja karjatiloille talouslaskelmien ja käytännön kokeilun kautta sekä tuo tietoa syysviljojen viljelymahdollisuuksista nautatiloille. Hankkeessa syntyvä tieto siirretään käytäntöön TPK 5:ssa pienryhmien, pilottitilatoiminnan ja monikanavaisen viestinnän kautta. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nurmea viljelevät karjatilalliset, mutta myös neuvontatyötä tekevät asiantuntijat, koulutus ja oppilaitokset, yritykset sekä virkamiehet. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke) ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Itä-Suomi. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä yksityisrahoittajina Yara Suomi Oy, Hankkija Oy ja Boreal Kasvinjalostus Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193364

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

effektivare stallgödselanvändning
husdjursproduktion
jordbruk
klimatförändring
miljö
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt