Projekt
Utvecklingsprojekt - 21741

Kolmen helmen joet

Hämeenkyrön kunta

29.02.2016 - 08.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteet Kolmen helmen joet -hankkeen kohteena on kolme Pirkanmaalaista uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun asuttamaa jokea - Ruonanjoki ja Pinsiön-Matalusjoki ja Turkimusoja. Kolmen helmen jokien ja niiden valuma-alueiden suunnittelun ja kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena on jokien raakkukantojen ja raakun väli-isännän, taimenen, elinvoimaisuuden ja suotuisan suojelutason turvaaminen lajien elinympäristön laatua parantamalla. Tavoitteena on tunnistaa ja priorisoida toimenpiteet, joilla valuma-alueiden maankäytön aiheuttamaa jokiin kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta voidaan vähentää. Toinen hankkeen tärkeä tavoite on tuottaa tietoa raakun suojelusta ja jokien valuma-alueista. Hankkeessa kerättävä tieto edistää jatkossa raakun suojelun ja maankäytön yhteensovittamista. Hanke keskittyy valuma-alueen kunnostuksen suunnitteluun ja toteutetaan kehittämishankkeena. Hanke on puolitoistavuotinen. Esimerkiksi valuma-alueiden kunnostussuunnitelmien laatimisen avulla tunnistetaan tärkeimmät toimenpiteet, joilla valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voidaan vähentää. Lisäksi panostetaan tiedotukseen ja vedenlaadun seurantaan. Suunnittelun jälkeen keskitytään konkreettisiin kunnostustoimiin ja seurantaan. Toimenpiteiden toteutus aloitetaan erillisenä investointihankkeena vuonna 2017. Toimenpiteet Hankkeessa toteutetaan suunnittelutyössä tarpeellisia selvityksiä, kuten muun muassa virtavesi- ja valumaalueinventoinnit,pohjaeläinselvitykset ja rapujen istutuksen riskianalyysin. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan raakkujokien valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat. Hankkeessa pyritään lisäksi turvaamaan raakun elinympäristöjen laatu neuvottelemalla mm. vesilaitosten kanssa keinoista estää raakulle haitallinen voimakas virtaamien vaihtelu ja turvata raakulle suotuisan happipitoisen jokiveden riittävyys. Hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotetaan hankealueen asukkaille, maa- ja vesialueiden omistajille sekä kalastusalueille, ja hankkeelle perustetaan omat nettisivut. Yleisötilaisuuksia pidetään kaikkien kolmen joen alueella, tarkoituksena lisätä asukkaiden tietoisuutta uhanalaisesta lajista ja jokien alkuperäisen, uhanalaisen vesiluonnon elvyttämisestä sekä hankkeen kohteena olevien jokien virkistysarvosta ja hankkeen imagohyödyistä. Hankkeen ulkopuolisella rahoituksella toteutetaan suunnittelutoimenpiteitä haja-asutuksen jätevesien sekä veden laadun ja virtaamien seurannan osalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21741

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

08.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner