Hanke
Utvecklingsprojekt - 128206

Maatilojen riskit hallintaan toimivalla turvallisuusjohtamisella

Luonnonvarakeskus

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maatilojen lukumäärä on EU-jäsenyyden aikana merkittävästi supistunut ja jäljelle jääneet maatilat ovat vastaavasti kasvaneet. Kasvukehityksestä huolimatta maatalousyritykset ovat edelleen pääasiassa yhden perheen yrityksiä. Toimintaympäristönä maatila on vaativa. Viljelijöiden on hallittava tilan kaikkia tärkeimpiä riskejä kokonaisvaltaisella tavalla varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden. Maatiloilla riskit voidaan jakaa aiheutumisperusteisesti erilaisiin ryhmiin, kuten omaisuusriskeihin, laaturiskeihin, ympäristöriskeihin sekä taloudellisiin riskeihin. Riskilähteiden perusteella riskit voidaan jakaa maatilan ulkopuolelta tai sen sisäisistä prosesseista aiheutuviin riskeihin. Tässä hankkeessa keskitytään maatilan omista prosesseista johtuviin riskeihin. Maatilayrittäjät tarvitsevat riskien tunnistamiseen toimivia ratkaisuja ja välineitä riskienhallinnan toimenpiteiden kartoittamiseksi, jotta he pystyvät sisällyttämään kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osaksi päivittäistä toimintaansa. Tämä tavoite on erittäin tärkeä nuorten ja seuraavan sukupolven maatalousyrittäjien johtamistaitojen kehittämisessä vastaamaan tuleviin haasteisiin. Uusia riskinhallintavälineitä maatiloille tarvitaan pikaisesti. Hankkeen tavoitteena on saada riskien hallinta ja turvallisuusjohtaminen osaksi maatilojen jokapäiväistä toimintaa jalkauttamalla tiloille erilaisia turvallisuusjohtamisen toimintatapoja ja työkaluja sekä riskien havaitsemiseen ja niiden vakavuuden arviointiin tähtääviä toimia. Hankkeessa kehitetään ja päivitetään riskinhallintatyökaluja sekä menetelmiä riskien tunnistamiseen ja riskien arviointiin. Hankkeen tuloksena laaditaan uusi opas maatilojen riskienhallintaan ja yritysturvallisuuden johtamiseen. Työkalut kootaan myös nettipohjaiselle turvallisuussivustolle, jossa ne ovat aihealueittain jaoteltuina helposti löydettävissä ja käytettävissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128206

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Riskhantering
jordbruk
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt