Hanke
Utvecklingsprojekt - 155219

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN)

Luonnonvarakeskus

30.11.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto. Valtaosa Suomen merenrantaniityistä keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle, jossa ympäristötukien avulla on saatu hoidon piiriin noin 3800 hehtaaria merenrantoja. Suurin osa niistä hoidetaan laiduntaen ja hoidolla on saavutettu erinomaisia tuloksia merenrantaniittyjen ja niiden lajien tilan parantamisessa. Rantalaidunnuksen maisemalliset hyödyt on tunnustettu laajalti, mutta yleisön suhtautumiseen vaikuttaa myös epätietoisuus laidunnuksen vesistövaikutuksista. Karjan on epäilty tuovan vesistöihin ihmisille infektiotauteja aiheuttavia mikrobeja sekä ravinteita. Huoli hygieniavaikutuksista on osin aiheellinen ja sitä on syytä selvittää tarkemmin. Laidunnuksessa osa kasvillisuuden ravinteista sitoutuu eläinten kasvuun ja rantalaidunnus mahdollisesti vähentää kokonaisravinnekuormitusta, mutta myös tästä tarvitaan mittauksiin perustuvaa tietoa. Rantalaiduntamisen merkittävät positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan tulee nostaa paremmin ihmisten tietoisuuteen. Hoidon laatua ja määrää on tarve edelleen kasvattaa, jotta perinnebiotooppien hoidolle Suomessa ja kansainvälisesti asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Rantalaiduntaminen on merkittävä tulolähde viljelijöille ja sen kehittäminen yhä kestävämmäksi, kannattavammaksi ja vaikuttavammaksi on tärkeää toiminnan turvaamiseksi jatkossakin. Hankkeessa arvioidaan rantalaiduntamisen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti niin luontoarvojen, laiduntavien eläinten hyvinvoinnin, vesien tilan kuin rantojen virkistyskäytön ja elinkeinojen näkökulmasta. Selvitysten perusteella päivitetään rantalaiduntamisen ohjeistusta. Sopimuskäytäntöjä kehittämällä edistetään perinnebiotooppien hoidon laadun ja määrän kasvattamista. Hankkeen tuottamaa tietoa tarvitaan rantojen hoidon suunnittelun ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tueksi sekä hoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

155219

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

djurens välbefinnande
jordbruk
kulturlandskap
köttnöt
miljö
naturens mångfald
vattenvård
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt