Projekt
Utvecklingsprojekt - 155219

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN)

Luonnonvarakeskus

30.11.2020 - 24.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Laidunnus on luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto. Valtaosa Suomen merenrantaniityistä keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle, jossa ympäristötukien avulla on saatu hoidon piiriin noin 3800 hehtaaria merenrantoja. Suurin osa niistä hoidetaan laiduntaen ja hoidolla on saavutettu erinomaisia tuloksia merenrantaniittyjen ja niiden lajien tilan parantamisessa. Rantalaidunnuksen maisemalliset hyödyt on tunnustettu laajalti, mutta yleisön suhtautumiseen vaikuttaa myös epätietoisuus laidunnuksen vesistövaikutuksista. Karjan on epäilty tuovan vesistöihin ihmisille infektiotauteja aiheuttavia mikrobeja sekä ravinteita. Huoli hygieniavaikutuksista on osin aiheellinen ja sitä on syytä selvittää tarkemmin. Laidunnuksessa osa kasvillisuuden ravinteista sitoutuu eläinten kasvuun ja rantalaidunnus mahdollisesti vähentää kokonaisravinnekuormitusta, mutta myös tästä tarvitaan mittauksiin perustuvaa tietoa. Rantalaiduntamisen merkittävät positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan tulee nostaa paremmin ihmisten tietoisuuteen. Hoidon laatua ja määrää on tarve edelleen kasvattaa, jotta perinnebiotooppien hoidolle Suomessa ja kansainvälisesti asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Rantalaiduntaminen on merkittävä tulolähde viljelijöille ja sen kehittäminen yhä kestävämmäksi, kannattavammaksi ja vaikuttavammaksi on tärkeää toiminnan turvaamiseksi jatkossakin. Hankkeessa arvioidaan rantalaiduntamisen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti niin luontoarvojen, laiduntavien eläinten hyvinvoinnin, vesien tilan kuin rantojen virkistyskäytön ja elinkeinojen näkökulmasta. Selvitysten perusteella päivitetään rantalaiduntamisen ohjeistusta. Sopimuskäytäntöjä kehittämällä edistetään perinnebiotooppien hoidon laadun ja määrän kasvattamista. Hankkeen tuottamaa tietoa tarvitaan rantojen hoidon suunnittelun ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tueksi sekä hoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

155219

Startdatum

30.11.2020

Slutdatum

24.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner