Projekt
Utvecklingsprojekt - 191196

Onnistumme Yhdessä Hämeessä

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.03.2022 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Onnistumme Yhdessä Hämeessä -hankkeen tavoitteena on edistää Hämeen maakuntien maa-seutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta. Hanke vastaa Hämeen alueelli-seen maaseutusuunnitelmaan, jotta Hämeen maaseudusta rakentuisi, suunnitelman vision mukaisesti ”uudistuva ja vetovoimainen vihreän kasvun suunnannäyttäjä”. Hankkeen painopis-teitä ovat: 1) Yritysten kilpailukyky, kasvu ja uusi yrittäjyys 2) Osaaminen ja yhteistyö ja 3) Yh-teistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maa-seudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Uusi hanke hyödyntää HYMY I ja II:ssä hankkeista saatuja tuloksia ja varmistaa, että kehittävät yritykset ja yritysverkostot saavat jat-kossakin tarvitsemaansa tukea. Hanke edistää Hämeen alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnit-televien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustami-seen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallin-taan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus ja sopivien rahoitusmahdol-lisuuksien löytyminen yritysten hankkeille. Tässä työssä yhteistyö Uusyrityskeskusten ja muiden elinkeinotoimijoiden välillä on tärkeää. Hanke tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, te-kee yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaa yrittäjien rahoitustukien hakemisessa sekä kar-toittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään yhteistyöhank-keita. Hankkeen toteuttajina ovat ProAgria Etelä-Suomi ry ja Hämeen Yrittäjät Ry. Hankeaika on 1.3.2022- 30.9.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

191196

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner