Hanke
Utvecklingsprojekt - 121088

Polku Yrittäjyyteen

Leppävirran kunta

31.07.2020 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on kehittää ja täydentää yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia. Yksilötavoitteena on oppia näkemään mahdollisuudet, toimimaan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi, ottamaan vastuuta sekä toimimaan ryhmässä. Pitkälti on kysymys elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen taidoista sekä kyvystä innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen. Leppävirta tarvitsee tulevaisuudessa uusia yrityksiä, yritysten jatkajia sekä sisäisen yrittäjänsä löytäneitä luotettavia työntekijöitä, jotta alue säilyttää elinvoimansa. Alueen suuri haaste on muuttotappio, erityisesti nuoret muuttavat opiskelemaan muualle ja vain harvat palaavat takaisin. Etenkin toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville nuorille olisi valmistuttuaan kysyntää sekä yrittäjinä, että työntekijöinä alueella toimivissa yrityksissä. Väestön ikääntyminen tuo ja luo haasteensa yrityksille työvoiman ja yritysten jatka-jien saamiseen. Myös paikasta riippumaton asiantuntijatyö voi tarjota uusia esimerkiksi akateemisen yrit-täjyyden mahdollisuuksia väestötappioalueilla. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet • Edistää nuorten elämänhallintataitoja, yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia sekä madaltaa kynnystä yrittäjyyteen Leppävirralla • Kasvattaa niiden nuorien määrää, jotka näkevät kotikuntaan palaamisen houkuttelevana vaihtoehtona opintojen jälkeen • Lisätä lasten ja nuorten yritteliäisyyttä ja aktiivista toimintatapaa • Kasvattaa niiden nuorien määrää, jotka näkevät yrittäjänä toimimisen mahdollisuutena tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121088

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt