Projekt
Utvecklingsprojekt - 123900

Ranuan toimivat kylät- hanke

Ranuan kunta

01.09.2020 - 31.05.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ranuan toimivat kylät – hanke on jatkoa Kylien elinvoimaisuuden, toimenpiteiden ja palveluiden esiselvityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja etsiä uusia yhteisöllisiä tapoja kehittää kylien elinvoimaisuutta. Etsitään ratkaisuja ja toimintatapoja, miten kyläläiset saadaan innostumaan kylien kehittämisestä, osallistumisesta ja yhdessä tekemisestä. Tässä otetaan huomioon kylän ekologisuus, toiminnallisuus, sosiaalisuus, turvallisuus sekä kylien historia ja kulttuuri. Hankkeen aikana aktivoidaan ja autetaan kyliä etsimään omia kehittämiskohteita ja hakemaan niihin rahoitusta. Kylien viestintää ja digitaalista näkyvyyttä parannetaan ja tarkastellaan markkinoinnin mahdollisuuksia. Kylät halutaan tuoda paremmin esille ja kylien ihmiset opetetaan näkemään mitä mahdollisuuksia kylien näkyvyys voi tuoda kylille ja sen asukkaille. Ranuan vapaa-ajan asukkaat halutaan mukaan kylien toimintaan ja kehittämiseen. Heidän tavoittamiseksi etsitään ratkaisu ja luodaan tulevaisuutta ajatellen toimintamalli, jonka avulla heihin pidetään yhteyttä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Ranuan kylillä on vapaita kiinteistöjä ja kylien sekä kunnan kehittymisen kannalta olisi tärkeä saada ne selvitettyä. Kylien ihmisillä on tietoa kylällä olevista asunrakennuksista ja heiltä saamaa tietoa käytetään hyväksi asumattomana olevien rakennusten selvitystyössä. Ranua halutaan pitää asuttuna ja kylillä on vapaata kapasiteettia ottaa vastaan uusia asukkaita ja samalla uusia kyläläisiä. Hankkeessa ovat mukana kaikki Ranuan kylät ja kyläalueet. Työskentelytapana käytetään ns. työpajamenettelyä. Hankkeelle palkataan kokoaikainen työntekijä, kyläaktivaattori, joka vetää työpajat, auttaa suunnitelmien eteenpäin viennissä ja samalla opettaa kylien toimijoita. Lisäksi kyläaktivaattori toimii yhdessä kyläläisten kanssa kylän kehittämisessä. Kyläläisten ja kunnan päättäjien kohtaamiseen halutaan luoda toimintamalli ja tämän eteenpäin viemiseksi kyläkoordinaattorilla on tärkeä rooli.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

123900

Startdatum

01.09.2020

Slutdatum

31.05.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner