Hanke
Utvecklingsprojekt - 123900

Ranuan toimivat kylät- hanke

Ranuan kunta

31.08.2020 - 30.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ranuan toimivat kylät – hanke on jatkoa Kylien elinvoimaisuuden, toimenpiteiden ja palveluiden esiselvityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja etsiä uusia yhteisöllisiä tapoja kehittää kylien elinvoimaisuutta. Etsitään ratkaisuja ja toimintatapoja, miten kyläläiset saadaan innostumaan kylien kehittämisestä, osallistumisesta ja yhdessä tekemisestä. Tässä otetaan huomioon kylän ekologisuus, toiminnallisuus, sosiaalisuus, turvallisuus sekä kylien historia ja kulttuuri. Hankkeen aikana aktivoidaan ja autetaan kyliä etsimään omia kehittämiskohteita ja hakemaan niihin rahoitusta. Kylien viestintää ja digitaalista näkyvyyttä parannetaan ja tarkastellaan markkinoinnin mahdollisuuksia. Kylät halutaan tuoda paremmin esille ja kylien ihmiset opetetaan näkemään mitä mahdollisuuksia kylien näkyvyys voi tuoda kylille ja sen asukkaille. Ranuan vapaa-ajan asukkaat halutaan mukaan kylien toimintaan ja kehittämiseen. Heidän tavoittamiseksi etsitään ratkaisu ja luodaan tulevaisuutta ajatellen toimintamalli, jonka avulla heihin pidetään yhteyttä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Ranuan kylillä on vapaita kiinteistöjä ja kylien sekä kunnan kehittymisen kannalta olisi tärkeä saada ne selvitettyä. Kylien ihmisillä on tietoa kylällä olevista asunrakennuksista ja heiltä saamaa tietoa käytetään hyväksi asumattomana olevien rakennusten selvitystyössä. Ranua halutaan pitää asuttuna ja kylillä on vapaata kapasiteettia ottaa vastaan uusia asukkaita ja samalla uusia kyläläisiä. Hankkeessa ovat mukana kaikki Ranuan kylät ja kyläalueet. Työskentelytapana käytetään ns. työpajamenettelyä. Hankkeelle palkataan kokoaikainen työntekijä, kyläaktivaattori, joka vetää työpajat, auttaa suunnitelmien eteenpäin viennissä ja samalla opettaa kylien toimijoita. Lisäksi kyläaktivaattori toimii yhdessä kyläläisten kanssa kylän kehittämisessä. Kyläläisten ja kunnan päättäjien kohtaamiseen halutaan luoda toimintamalli ja tämän eteenpäin viemiseksi kyläkoordinaattorilla on tärkeä rooli.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

123900

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt