Hanke
Utvecklingsprojekt - 71298

Ruokasektorin koordinaatiohanke

Turun yliopisto

31.08.2018 - 27.02.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ruokasektoriin liittyy laajoja ja moniulotteisia kokonaisuuksia, joilla alan elinkeinotoimintaa voidaan tukea ja vahvistaa. Alalla on paljon erilaista kehittämistoimintaa, mutta tieto sen tuloksellisuudesta ja toimien vaikuttavuudesta on vielä puutteellista ja hajanaista. Tehokas ja tuloksellinen ruokasektorin valtakunnallinen koordinaatio tuottaa lisä- ja uutuusarvoa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Ruokasektorin koordinaatiohankkeen päätavoitteena on tehostaa maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista lisäämällä maaseutuohjelmaan liittyvien ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa. Hankkeessa panostetaan a) yhteistyöhön ja yhteispeliin sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen, b) maaseudun kehittämisohjelman kohderyhmässä saavutettujen tulosten ja vaikutusten esiin nostamiseen yritys- ja hanketason lisäksi ohjelman vaikuttavuuden tasolla sekä c) ruokasektorin toimijoiden yhteistyöllä lisäarvotuotteiden kehittämisen tukemiseen. Kolmessa toimenpidekokonaisuudessa eli yhdessä tekeminen, osaamisen kehittäminen sekä tiedonvaihto ja viestintä em. asioita edistetään järjestämällä esim. teemallisia ryhmätapaamisia ja ruoka- ja digitreffejä sekä tuottamalla yhteistä materiaalia (esitteet, videot, ym.). Viestintä on tiivis osa kaikkea ruokasektorin koordinaatiohankkeen toimintaa ja sitä toteutetaan monikanavaisesti. Ruokasektorin koordinaatiohankkeen toiminta-alue on koko Suomi. Tärkein kohderyhmä on ruokasektoriin liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Näiden verkostojen kautta hyödynsaajina ovat keskisuuret ja sitä pienemmät yritykset sekä niiden kautta asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin. Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tuloksena ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäinen samaan hiileen puhaltaminen, yhteispeli ja tiedonvaihto lisääntyvät. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018-31.8.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

71298

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

27.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande koordineringsprojekt

Erityistavoite

3

Asiasanat

Livsmedel
eko
naturprodukter
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt