Hanke
Utvecklingsprojekt - 132292

Urheilevien lasten ja nuorten elämänhallinnan parantaminen

Kurikan Ryhti ry

31.10.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. LIITU-tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa lapsista ja nuorista liikkuu suosituksia vähemmän, eikä kaikkien koululaisten fyysinen toimintakyky riitä arjen tilanteista selviytymiseen. Urheilevilta nuorilta ja heidän ohjaajiltaan puolestaan on tullut toive omatoimisen urheiluohjauksen käynnistämiseksi hankealueella. Osa lapsista ja nuorista liikkuu aktiivisesti, mutta myös heillä on elämänhallinnan kanssa haasteita. Elämänhallinta on kokonaisuus, johon kuuluvat muun muassa liikunta, ravinto, lepo, ajankäytön hallinta sekä opiskelun ja vapaa-ajan yhdistäminen. Siihen liittyy myös fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky. Tyytyväisyys elämään ja vastuun ottaminen parantaa nuorten edellytyksiä menestyä elämässä sekä vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia Kurikan ja Kauhajoen alueella ja aktivoida heitä liikkumaan. Hankkeen päämääränä on sisäisen liikuntamotivaation synnyttäminen lapsille ja nuorille luomalla toimintamalleja, jotka innostavat ja osallistavat heitä paikallisen suunnitteluun. Hanke selvittää, millaista liikuntatoimintaa Kurikan ja Kauhajoen alueen lapset ja nuoret toivovat ja mikä mahdollistaa tai estää eri urheilulajien harrastamisen. Hanke selvittää, millaisia elämänhallintaa parantavia kehittämis- ja tietotarpeita hankealueen urheilevilla lapsilla ja nuorilla on. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, jolla yhtäältä liikunnallisesti passiivisia lapsia ja nuoria motivoidaan liikkumaan, ja toisaalta luodaan oma-aloitteiseen harjoitteluun malli, jolla urheilullisesti aktiiviset lapset ja nuoret voivat yhdistää elämän eri osa-alueet. Malleja pilotoidaan Kurikassa ja ne vakiinnutetaan osaksi hankkeen toteuttajan toimintaa. Tuloksista tiedotetaan kohdeyleisölle hyödyntäen mm. digitaalisia työkaluja, sosiaalista mediaa, paikallislehtiä ja muuta mediaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

132292

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt