Projekt
Utvecklingsprojekt - 132292

Urheilevien lasten ja nuorten elämänhallinnan parantaminen

Kurikan Ryhti ry

01.11.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. LIITU-tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa lapsista ja nuorista liikkuu suosituksia vähemmän, eikä kaikkien koululaisten fyysinen toimintakyky riitä arjen tilanteista selviytymiseen. Urheilevilta nuorilta ja heidän ohjaajiltaan puolestaan on tullut toive omatoimisen urheiluohjauksen käynnistämiseksi hankealueella. Osa lapsista ja nuorista liikkuu aktiivisesti, mutta myös heillä on elämänhallinnan kanssa haasteita. Elämänhallinta on kokonaisuus, johon kuuluvat muun muassa liikunta, ravinto, lepo, ajankäytön hallinta sekä opiskelun ja vapaa-ajan yhdistäminen. Siihen liittyy myös fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky. Tyytyväisyys elämään ja vastuun ottaminen parantaa nuorten edellytyksiä menestyä elämässä sekä vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia Kurikan ja Kauhajoen alueella ja aktivoida heitä liikkumaan. Hankkeen päämääränä on sisäisen liikuntamotivaation synnyttäminen lapsille ja nuorille luomalla toimintamalleja, jotka innostavat ja osallistavat heitä paikallisen suunnitteluun. Hanke selvittää, millaista liikuntatoimintaa Kurikan ja Kauhajoen alueen lapset ja nuoret toivovat ja mikä mahdollistaa tai estää eri urheilulajien harrastamisen. Hanke selvittää, millaisia elämänhallintaa parantavia kehittämis- ja tietotarpeita hankealueen urheilevilla lapsilla ja nuorilla on. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, jolla yhtäältä liikunnallisesti passiivisia lapsia ja nuoria motivoidaan liikkumaan, ja toisaalta luodaan oma-aloitteiseen harjoitteluun malli, jolla urheilullisesti aktiiviset lapset ja nuoret voivat yhdistää elämän eri osa-alueet. Malleja pilotoidaan Kurikassa ja ne vakiinnutetaan osaksi hankkeen toteuttajan toimintaa. Tuloksista tiedotetaan kohdeyleisölle hyödyntäen mm. digitaalisia työkaluja, sosiaalista mediaa, paikallislehtiä ja muuta mediaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

132292

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner