Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 83961

Utveckling av Bruksvikens besökshamn

Kimitoöns kommun

31.12.2018 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Bruksvikens besökshamnsområde i Dalsbruk har ett stort utvecklingspotential. Områdets näringsliv finner omedelbara synergier i en modern och ändamålsenlig besökshamn. Hamnsområdet besöks årligen av tiotusentals besökare och deltidsboende. Hamnområdet betjänar naturligtvis också lokalbefolkningen. Besökshamnen behöver moderniseras för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på service, tillgänglighet och säkerhet. Den i huvudsak under 1990-talet konstruerade gästhamnen är betydligt underdimensionerad och en utvidgning har hittills begränsats av den statliga förbindelsebåtstrafiken i norra ändan och övriga aktörer i söder. Med detta projekt vill Kimitoöns kommun ta vara på de möjligheter som flytten av förbindelsebåtstrafiken för med sig, och skapa strukturella förutsättningar för att göra Dalsbruks hamnområde till en modern och attraktiv kärna inom besöksnäringen. Samtidigt vill man tillgodogöra sig de naturliga och kulturella möjligheter till näringslivsutveckling som området redan besitter. Strävan är att kunna lyfta utbudet och nivån på säsongs- och året-om-service som en förlängning till projektet. Tillgängligheten och säkerheten förbättras tack vare projektets nya vågdämpare som ger direkt skydd för gästhamnsplatserna, angöringsbryggorna samt septiktömningsplatser, men bidrar också med många nya angöringsplatser för korta dagsbesök. Bristen på dagsbesöksplatser har hittills utgjort en flaskhals för den dagliga kommersen i samhället då det varit svårt att finna lämpliga båtplatser för t.ex. korta ärenden hos ortens företag. Projektåtgärderna riktar sig till besökshamnsverksamheten och består av en ny vågdämpare, två nya pontonbrygga, två moderniserade kajkanter med bojförtöjning samt utfyllnad av kort strandremsa. Projektet kommer bidra till att antalet båtplatser höjs. De nya båtplatserna är större och bättre utrustade än tidigare.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83961

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner