Projekt
Utvecklingsprojekt - 147468

Vantaanjoen, Karjaanjoen ja Uskelanjoen vaelluskala- ja jokiluontohanke

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf

31.10.2020 - 15.01.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HANKKEEN TARVE JA TAUSTAA Pienvesistöjä ja myös suurempia jokiuomia on 1900-luvulla perattu laajasti. Uomiin on myös rakennettu erilaisia patorakennelmia. Perkauksilla on tuhottu uomien mahdollisuudet toimia monien eliölajien lisääntymis- ja elinalueina. Monin paikoin taimen- ja rapukannat ovat heikentyneet tai jopa tuhoutuneet kokonaan pienvesistä. Perkaukset ovat suoraan heikentäneet vesistöjen kala- ja rapukantojen tuottoa, vähentäneet vesistöjen arvoa ja huonontaneet vedenlaatua. Vieraslajien esim. puronieriän istutuksilla on ollut erittäin vahingollisia vaikutuksia alkuperäisten lajien kantoihin. Puronieriät ovat vallanneet tärkeitä taimenen lisääntymispuroja elinalueekseen. Virho on Suomen tunnetuin pienvesistöjen kunnostaja ja edelläkävijä. Virho tuntee erinomaisesti Vantaanjoen ja Karjaanjoen sekä Uskelanjoen uhat ja mahdollisuudet sekä paikat, joita kunnostamalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Uomakunnostukset tulee suunnata kohteisiin joissa vedenlaatu on riittävä myös vaativille lajeille. Samaan aikaan tulee tehdä tiedotus- ja valistustyötä, jotta vedenlaadulliset ongelmat saadaan vähenemään. Vedenlaatuongelmia voivat aiheuttaa mm. kunnalliset jätevesipäästöt. Virho käy jatkuvaa vuoropuhelua ja tekee yhteistyötä kuntien kanssa koskien jätevesipäästöjä ja uomien huomioimista erilaisissa toimenpiteissä. Uomien kunnostaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä maa- ja vesialueiden omistajien kanssa. Yhteistyö lisää valtavasti vesistö- ja kalastotietoisuutta myös paikallisten asukkaiden keskuudessa. Yhteistyö myös lisää kiinnostusta vesien tilaan ja vesistöjen tilan parantamiseen. Virtavesien kunnostustoiminta on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Kunnostustoiminnasta ja kalavesien hoidosta tiedottaminen koetaan erittäin tarpeelliseksi jotta toimintaa saadaan laajennettua ja tietoisuutta lisättyä Suomessa. Hankkeen yhtenä tehtävä on tiedottaa kunnostustoiminnasta ja sen hyödyistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

147468

Startdatum

31.10.2020

Slutdatum

15.01.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner