Projekt
Utvecklingsprojekt - 193396

Viisasta Vesiensuojelua- Vettigt Vattenskydd

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Österbottens vatten och miljö rf

01.03.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on yhdessä viiden muun toimijan kanssa hakemassa kaksivuotista hankerahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankeaika on 1.3.2022–31.12.2023. Yhteistyökumppaneina tuensiirtosopimuksilla ovat mukana toiminta-alueen kaikki kolme Pro Agriaa (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Österbotten), Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus LUKE. Hankesuunnitelma kattaa toiminta-alueemme kolme pohjalaismaakuntaa ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosasta Alavieskan, Kalajoen, Sievin, Reisjärven ja Ylivieskan kunnat. Hanke edistää vesiensuojelua, maaperän hoitoa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä toiminta-alueella. Hankealueen vähäiset, mutta tärkeät vesistöt ovat hyvää huonommassa tilassa, ja vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä. Toimet pyritään kohdistamaan voimakkaimman hajakuormituksen alueille (nk. hot spots), joille tehdään suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia sekä järjestetään koulutusta. Ajantasaista tutkimustietoa ja teknologista osaamista välitetään hankkeen luoman verkoston kautta, jossa on mukana maatiloja, yrityksiä, neuvonta- ja tutkimustahoja. Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien hankkeiden tuloksia sekä yhteistyörakenteita. Uudessa hankkeessa lisätään paikkatiedon käytettävyyttä, luodaan työkaluja neuvonnalle sekä tarjotaan keinoja maanomistajille vesien tilan parantamiseksi. Työpajojen, monikanavaisten tiedotustoimien, demonäytösten, retkien ja oppilaitosyhteistyön kautta voidaan uusinta tietoa jakaa koko hankealueelle laajasti. Hankkeen päätavoite on vesiensuojelutoimenpiteiden toimeenpanon vauhdittaminen hotspot alueilla. Osatavoitteita ovat 1. Vesistökuormitusta vähentävät toimenpiteet (ennaltaehkäisevät toimenpiteet) 2. Ravinteiden poistaminen vesistöistä (eheyttävät toimenpiteet) Hankkeen kohderyhmänä ovat maanomistajat, maa- ja metsätalous- ja muut vesiensuojelun kanssa tekemisissä olevat yrittäjät, maaseudun asukkaat ja toimijat paikallisissa yhdistyksissä ja hoitokunnissa,

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

193396

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner