Projekt
Utvecklingsprojekt - 180849

Wood2Biogas

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Biokaasun tuotantoprosessi on erinomainen kestävä tapa jalostaa ravinnepitoisia maatalouden jäte- ja sivuvirtoja energiaksi, biopolttoaineeksi (biometaani) sekä lannoite- ja maanparannustuotteiksi. Hajautetulla tuotannolla, kuten paikallisesti toimivilla biokaasulaitoksilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää maatalouden biomassavirtoja logistisesti kestävällä tavalla ja täten edistää ravinnekierrätystä ja vähentää maatalouden ilmastopäästöjä. Suomen biokaasutuotannon lähiajan kasvupotentiaali nähdäänkin olevan suurilta osin nimenomaan maatalouden biomassoissa. Näillä maatalouden biomassoja hyödyntävillä biokaasulaitoksilla on kuitenkin iso kannattavuushaaste, johtuen raaka-aineiden alhaisesta energiapotentiaalista sekä jalostustuotteiden tuotantokustannuksista, kun tuotantokapasiteetti on pieni. Haasteena voi myös olla mädätteen ravinteiden vaikea alueellinen hyödyntäminen. Näihin haasteisiin Wood2Biogas -hankkeen innovaatiolla haetaan ratkaisua, laajentamalla raaka-ainepohjaa ja parantamalla biometaanituottoa, ilman että mädätysjäännöstä muodostuu lisää. Wood2Biogas-projektissa yhdistetään kaasutusteknologia ja perinteinen anaerobinen biokaasuprosessi. Teknologiaa on menestyksekkäästi kehitetty tuottamaan kaasutusprosessin tuotekaasusta metaania ja hiilidioksidia erillisessä biologisessa jalostusreaktorissa. Wood2Biogas-projektissa sen sijaan tuotekaasun metanointi toteutetaan olemassa olevassa biokaasureaktorissa (in situ). Tällä vaikutetaan positiivisesti myös biokaasulaitoksen lämpötalouteen. Innovaatioryhmän teknologiakehitystyön rinnalla Wood2Biogas-projektissa kehitetään yhteistyön ja viestinnän keinoin agrisymbioosia, jossa biotalousyrittäjät ja maaseudun toimijat voivat saada synergiaetuja toiminnalleen. Biometaanin, lämpöenergian, lannoite- ja maanparannusaineiden lisäksi tuoteportfolio sisältää kaasutusprosessin ohessa syntyvän biohiilen. Näitä kestävyyskriteerit täyttäviä tuotteita eri tahot voivat hyödyntää tavoitellessaan hiilineutraaliutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

180849

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner