Uutinen
10.03.2024

Hyljekorvauksia ja EMKVR:n tukitasoja koskeva asetusmuutos lausunnoille

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevaa valtioneuvoston asetusta esitetään muutettavaksi investointihankkeiden tuen enimmäismäärien osalta. Lisäksi uutena kokonaisuutena säädettäisiin hyljekorvauksista. Lausuntokierros päättyy 12.4.2024.

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt lausuntokierroksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevan valtioneuvoston asetuksen (757/2022) muuttamisesta. Asetusta muutettaisiin kahden kokonaisuuden osalta: ensinnäkin muutettaisiin rahaston eri toimintalinjoista maksettavan tuen enimmäismääriä ja toiseksi säädettäisiin hyljekorvausjärjestelmästä.

Tukitasojen muutos

EMKVR:n Suomen ohjelman rahoitus vuosille 2021–2027 on noin 140 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa ja ennakoi rahoituksen riittävyyttä yhdessä ELY-keskusten kanssa. Jätettyjen rahoitushakemusten sekä tiedossa olevien tulevien investointien perusteella rahoitus on loppumassa vesiviljelyn osalta kesken ohjelmakauden. Rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi ehdotetaan tuen enimmäismäärän laskemista vesiviljelyn investointihankkeiden osalta sekä hankekohtaisen euromääräisen tukikaton säätämistä kaikkien yksityisten investointihankkeiden eli kalastuksen, vesiviljelyn sekä kalan jalostuksen ja kaupan investointihankkeiden osalta.

Tuen enimmäismäärä olisi jatkossa vesiviljelyssä 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista nykyisen 40 prosentin sijaan. Lisäksi tukea voisi myöntää enintään 600 000 euroa hanketta kohden kalastuksen, vesiviljelyn ja kalan jalostuksen ja kaupan investointihankkeissa. Asetuksessa mainittujen korotusperusteiden täyttyessä tukea voitaisiin myöntää enintään 800 000 euroa hanketta kohden. Näin varmistettaisiin hakijoiden tasavertainen kohtelu, kun kaikki rahoitus ei kohdistu ohjelmakauden alussa rahoitushakemuksen jättäneille hakijoille. Erityisesti vesiviljelyssä ja kalan jalostuksessa yksittäisten investointien kustannukset voivat olla hyvin suuria. Laskemalla tukitasoa maltillisesti ja asettamalla hankekohtaiselle tuelle enimmäismäärä varmistettaisiin rahoituksen riittävyys koko ohjelmakaudelle.

Hyljekorvaus

Hyljekorvaus on tunnistettu Suomen EMKVR-ohjelmassa tärkeäksi toimenpiteeksi. Korvausjärjestelmää ei ole kuvattu ohjelmassa yksityiskohtaisesti, vaan siitä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Hyljekorvausjärjestelmä olisi pääpiirteissään samanlainen kuin ohjelmakaudella 2014–2020. Tukea voitaisiin myöntää hylkeiden kaupalliselle rannikkokalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Tukea voisivat hakea rannikkokalastajat, eli tuki ei koskisi sisävesillä elävän saimaannorpan aiheuttamia vahinkoja, vaan ainoastaan merialueen hylkeitä eli hallia ja itämerennorppaa. Korvausta voitaisiin myöntää 1-ryhmän kaupallisille kalastajille. Korvauksen määrä olisi enintään 15 prosenttia saaliin laskennallisesta arvosta, kuitenkin vähintään 1 000 ja enintään 5 000 euroa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.4.2024 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Ruotsinkielinen lausuntopyyntö julkaistaan heti käännöksen valmistuttua ja lausuntoaika päättyy vastaavasti myöhemmin.

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio