Uutinen
07.06.2023

Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea tukea 30.6.2023 saakka

Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea tukea 30.6.2023 saakka

Kosteikko- ja uomainvestointien tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Näihin ei-tuotannollisiin investointeihin voi hakea tukea 30.6.2023 saakka. Tukien hakemisessa neuvovat alueelliset ELY-keskukset.

Tuen avulla voi perustaa kosteikon, perustaa tulvatasanteen ojan tai virtavesistön reunoille tai muuttaa turvepellon kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi. Kosteikot ovat pysyvästi veden osittain peittämiä alueita, jotka pidättävät ravinteita, toimivat elinympäristönä eri eläin- ja kasvilajeille ja monipuolistavat maatalousmaisemaa. Turvepeltoja ovat pellot, joiden muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 40 prosenttia.

Investointitukea kosteikkojen perustamiseen ja uomien kunnostamiseen voivat saada viljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja vesilain 12 luvussa tarkoitetut vesioikeudelliset yhteisöt. Hakijalla on oltava Y-tunnus.
Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on yli 0,5 hehtaaria, tukea voi saada korkeintaan 12 000 euroa hehtaarilta. Jos kosteikon pinta-ala on 0,3–0,5 hehtaaria, tukea voi saada korkeintaan 4100 euroa koko kosteikkoa kohden. Uoman luonnontilan parantamisesta ja kaksitasouomista maksetaan korkeintaan 21 euroa metriltä.

Hakemuksen on sisällettävä suunnitelma, josta käy ilmi investointihankkeen päätavoite: vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuuden edistäminen tai ilmastonmuutoksen hillintä. Päätavoitteen valinta kannattaa tehdä huolellisesti, sillä ELY-keskus valitsee päätavoitteen perusteella hankkeeseen sovellettavat kelpoisuus- ja valintakriteerit. ELY-keskus pisteyttää hankkeen valintakriteereiden perusteella ja joko hyväksyy tai hylkää hankkeen rahoituksen.

Ei-tuotannollisten investointien tuki rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Lisätietoja medialle:
Asiantuntija Jussi Javanainen, p. 0295 204 972, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi