Uutinen
30.10.2023

Valtakunnalliset hankkeet valittu – rahoitus viidelle hankkeelle

Valtakunnalliset hankkeet valittu – rahoitus viidelle hankkeelle

ELY-keskukset ovat valinneet rahoitettavat valtakunnalliset maaseutuhankkeet. Tällä hakukierroksella haettiin hankkeita kolmeen teemaan. Valintajaksolla jätettiin kaikkiaan 11 hakemusta, joista rahoitettavaksi valittiin viisi hanketta.

TEEMA 1.  Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen sekä luonnonvarojen kestävään hoitoon 

WoodCircles – Kestävää kasvua

Tavoitteena on puutuotealan yritysten tuottavuuden parantaminen ja vihreän siirtymän vahvistaminen digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden hyödyntämisen kautta tuotannossa, tuotekehityksessä sekä markkinoinnissa sekä näihin liittyvissä toimenpiteissä. Näillä yritystoiminnan osa-alueilla lisätään tuotteen elinkaaren ohjausvaikutusta liiketoiminnan prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. Päätavoitteena on pienentää puutuotealan yritysten hiilijalanjälkeä sekä kehittää ja sopeuttaa yritysten kokonaisvaltaista toiminnanohjausta vihreän siirtymän ehdoilla siten, että tuotteen elinkaari ohjaa yhä enemmän liiketoiminta prosessien suunnittelua, seurantaa ja toimeenpanoa. Tarkoituksena on saada yrityksille työvälineet ja osaamista pitkäkestoiseen toiminnan suunnitteluun, jolla voidaan hallita ja kehittää yritysten valmistautumista kohti kestävää ilmastokestävää taloutta.

Hakija: Suomen metsäkeskus

Rahoitus: 289 552 EUR (EU+valtio)

 

Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)

Päätavoitteena on uudistaa vihannesten tuotantojärjestelmiä edistämällä niiden ilmastoviisautta, resilienssiä ja monimuotoisuutta. Hankkeessa tunnistetaan vihannestuotannon vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tuotetaan ratkaisuja yhdessä toimijoiden kanssa sekä kehitetään ympäristövastuullisia, monimuotoisuutta ja monihyötyisyyttä tukevia vihannesten tuotantomenetelmiä. Samalla lisätään toimijoiden verkostoitumista, tuodaan valtakunnallista näkyvyyttä monihyötyisille viljelykäytännöille ja viestitään näiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Hanke sisältää neljä vihannestuotannon monihyötyisyyttä edistävää työpakettia: 1. Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto 2. Kenttäkokeet ja demonstraatiot 3. Monihyötyisyyden arviointi 4. Monikanavainen viestintä.

Hakija: Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 400 000 EUR (EU+valtio)

 

TEEMA 2: Maatalouden kehittäminen valtakunnallisilla hankkeilla

Vertaiskokemuksilla ja pienryhmillä uutta teknologiaa maatiloille -kehittämishanke (Vertaistekno)

Tavoitteena on edistää uuden teknologian sujuvaa käyttöönottoa ja tehokasta käyttöä maatiloilla erityisesti alueellisissa pienryhmissä levitettävien vertaiskokemusten avulla. Ammattikorkeakoulujen kokoamiin viiteen alueelliseen pienryhmään tulee edustus alan yrittäjistä, opettajista, opiskelijoista, neuvojista ja tutkijoista. Hanketta johtava TTS Työtehoseura kerää tietoa valtakunnallisella sähköisellä yrittäjäkyselyllä sekä haastattelemalla hankkeessa muodostettavia pienryhmiä, jotka testaavat valitsemiaan peltoviljely- ja kotieläinteknologioita. Hankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään käytännönläheistä tietoa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä tilatason kokemuksista, hyvistä käytännöistä, haasteista ja erityisesti niiden ratkaisuista.

Hakija: Työtehoseura

Rahoitus: 435 000 EUR (EU+valtio)

 

Datatalouskasvattamo

Tehtävänä on luoda TKI-toimijoiden yhteistyöllä maataloussektorin datataloutta edistävä kansallinen Datatalouskasvattamo osaamiskeskittymä, joka uudistaa maaseudun taloutta ja nopeuttaa siinä tarvittavien digitaalisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöön ottamista. Datatalouskasvattamo verkostoineen synnyttää uutta liiketoimintaa erityisesti alan pk-sektorin yrityksiin (ml. maatilat ja mikroyritykset). Tähän päästään reiluun datatalouteen perustuvien aloitteiden ja kokeilujen kautta. Datatalouskasvattamon toimintaan osallistuvat yritykset ja datapalveluiden loppukäyttäjät oppivat tunnistamaan omaan ja yhteisölliseen dataan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksiaan. Ne oppivat kehittämään uutta datatalousliiketoimintaa ja ottamaan käyttöön uudet data-avaruuksien tarjoamat datanvälityspalvelut.

Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu

Rahoitus: 400 000 EUR (EU+valtio)

 

TEEMA 3: Matkailun verkostohankkeet 

Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto

Päätavoite on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi tietoa laajasti sekä edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä. Toimintaperiaate pohjautuu osaamisen verkostomaiseen yhteiskehittämiseen. Verkoston asiantuntijoita valmennetaan hyödyntämään verkostossa syntynyttä ja jaettua tietoa. Näin varmistetaan hankkeen vaikuttavuus myös yritystasolle.

Hakija: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Rahoitus: 339 776 EUR (EU+valtio)

 

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065

maaseudun kehittämisen asiantuntija Antti Pitkänen, 0295 025 086

maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja voi kysyä myös hankkeiden hakijoilta, hankkeet tulevat päivittymään myös avoimeen Maaseutuverkosto.fi:n Hankerekisteriin.