Hanke
Kehittämishanke - 84220

Hyvä maatila

Luonnonvarakeskus

31.12.2018 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maatilatalouden merkitys harvaan asutun alueen elinvoimaisuuden, työpaikkojen, palveluiden ja infrastruktuurin ylläpitäjänä sekä toimivuuden takaajana on merkittävä. Maatila käyttää alueellaan erilaisia palveluita ja tuottaa niitä. Tilan käyttämät palvelut ovat sekä julkisen, että yksityisen sektorin tuottamia. Maatila raaka-ainetuotannon kautta mahdollistaa jalostusrakenteen maaseudulle. Pääomien tuonnin ja viennin suhde ratkaisee maatilan taloudellisen merkityksen paikallisesti. Maatila tuottaa lähipalveluita kuten koneurakointia ja kiinteistöpalveluita vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille. Maatila on harvaan asutulla alueella ulkopuolisten ostopalveluiden mahdollistaja jolloin maatilan avulla saadaan paikallisesti suurhankintaedut. Maatila on osa ympäröivää lähiyhteisöä. Maatilan merkitys osana yhteisöä kasvaa sen mukaan mitä suurempi rooli sillä on alueensa elinkeinorakenteessa. Maatilan merkitys vaihtelee sen mukaan millainen on viitekehys jossa se sijaitsee ja mikä on maatilan tuotantorakenne. Maatila ei ole vain tuotantoyksikkö vaan kyläalueen ulkoisen ja sisäisen kuvan rakentaja. Maatilat sijaitsevat maantieteellisesti ja yhteiskuntarakenteen kannalta hyvin erilaisissa viitekehyksissä. Kaikilla maatiloilla on tärkeä tehtävä osana lähiyhteisöä ja yhteiskuntarakennetta. Maatiloilla on erilainen merkitys Tunturi-Lapin alueella, Itä-Lapissa, Kemi-Tornio alueella tai Koillismaalla. On syytä tarkastella mitkä ovat hyvän maatila kriteerit eri puolilla Lappia. Nämä mallinnukset ovat hyvänä pohjana tulevaisuuden maatalous- ja aluepolitiikalle. Hankkeessa lähestytään maataloutta taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Hankkeen ydintehtävä on tuottaa mittaristo jolla voidaan tarkastella miten maatila, jolla on sen toimintaan tarvittavat resurssit (metsä, peltomaa, eläimet, osaaminen, koneet) voi toimia kannattavasti erityyppisessä maaseutuympäristössä sen omassa viitekehyksessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84220

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt