Hanke
Kehittämishanke - 58755

Mikrobikunto

Soilfood Oy

14.03.2018 - 25.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viljelymaan orgaanisen aineksen katsotaan yleisesti parantavan kasvintuotannon edellytyksiä ja kannattavuutta sekä vähentävän viljelystä aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Orgaaninen aines on vähentynyt ja sen myötä maatalousmaiden rakenne ja kasvukunto ovat heikentyneet pitkään viljellyillä peltolohkoilla, erityisesti Lounais-Suomen savimailla. Orgaaninen aines lisää maan biologista aktiivisuutta, mikä vaikuttaa suotuisasti maan rakenteen muodostumiseen ja maamurujen kestävyyteen. Biologisten vaikutusten lisäksi orgaaninen aines parantaa maan kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia mm. lisäämällä kationinvaihtokapasiteettia eli ravinteiden pidättymistä kasveille käyttökelpoisina, sekä maan vedenpidätyskykyä. Hyväkuntoinen ja kestävä maan rakenne vähentää erityisesti pellon eroosiota ja kiintoaineksen mukana kulkeutuvien ravinteiden huuhtoumaa. Maan orgaaninen aines on myös merkittävä hiilivarasto, ja hiilivaraston keskeinen osa on maanalainen mikrobisto. Uudet tutkimustulokset korostavat maan mikrobiologisen aktiivisuuden merkitystä peltomaan orgaanisen aineksen kertymiselle ja pysymiselle ja maan mururakenteen kestävyydelle. Päästösäästö-hankkeessa on vuonna 2016 perustettu orgaanisten maanparannusaineiden kenttäkoe Paraisille, eroosioherkälle savimaalle. Uusien menetelmien käyttökelpoisuuden parantuminen, kaupallistuminen ja kustannusten lasku ovat mahdollistaneet uudenlaisen tiedon hankkimisen maan mikrobiologisesta toiminnasta. Tässä hankkeessa analysoidaan orgaanisten maanparannusaineiden vaikutukset maan mikrobiologiaan. Näin tuotetaan tärkeää tietoa kokeessa kehitettävien maanparannusaineiden vaikutusmekanismeista. Itämeri- ja ilmastoystävällinen maatalous vaatii tuotteita viljelijälle, ja hankkeessa saadun tiedon avulla voidaan paremmin selittää tähän tarpeeseen kehitettävien tuotteiden toiminta ja markkinoida tuotteita vankemmin myyntiargumentein.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58755

Aloituspäivämäärä

14.03.2018

Loppumispäivämäärä

25.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt