Hanke
Kehittämishanke - 62356

PUUTUHKAN HYÖTYKÄYTÖN ekosysteemikiihdyttämöt

Tapio Oy

31.05.2018 - 09.11.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030 linjausten mukaan toimittaessa, uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvulla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.) Suomen kotimaisen uusiutuvan energian eli bioenergian tuotanto perustuu pääosin metsäbiomassaan, jota saadaan metsätaloudesta ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategiassa merkittävin uusiutuvien energianlähteiden käytön kasvuodotus asetettiin metsähakkeelle, jonka toteutumiseksi sitouduttiin tukemaan lämpöyrittäjyyttä sekä hajautettua energiantuotantoa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, s. 26). Metsäbiomassan poltossa syntyy kuitenkin tuhkaa. Hajautetun energiantuotannon lisääntyessä myös tuhkaa syntyy hajautetusti, jolloin sen kierrättäminen voi olla haasteellista. Nyt esillä olevan hankkeen tarkoituksena on aktivoida pienten ja keskikokoisten, pääasiassa metsäbiomassoja käyttävien lämpölaitosten tuhkan tuottajat, potentiaaliset jalostajat, käytännön toimenpiteistä metsissä vastaavat tahot ja tuhkan loppukäyttäjät. Tavoite on saada sidosryhmät verkostoitumaan ja ideoimaan, miten hajautetun energiantuotannon tuhkat saataisiin lähialueelle hyötykäyttöön. Hankkeen toimenpiteitä ovat haastattelut, seminaarit ja työpajat, joiden tuloksena synnytetään alueellinen tuhkan hyödyntämisen ekosysteemi. Hanke toteutetaan Keski-Suomessa ja sen työmenetelmiä voidaan myöhemmin hyödyntää myös kansallisesti laajemmin. Hankkeen toteuttajan rooli on koordinoiva ja aktivoiva. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

62356

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

09.11.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt