Projekt
Utvecklingsprojekt - 23638

ARVOPILOTTI – Kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2016 - 04.08.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuluttajien terveysajattelu ja sairauksia ehkäisevien terveysvaikutteisten tuotteiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Maailmalla hyvinvointituotteiden, mm. ruuan ja kosmetiikan kysyntä ovat nousemassa megatrendiksi. Luonnontuotteet ovat jääneet suurelta osin hyödyntämättä, mikä tarjoaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, kun olemassa olevia luonnon raaka-aineita hyödynnetään paikallisesti ja niistä jalostetaan uusia tuotteita kotimaan ja vientimarkkinoille. Tavoitteena on edistää biotalouden kasvua ja lisätä tietoisuutta siitä, miten suomalainen luonnontuoteala luo mahdollisuuksia maaseudun elinkeinojen kehittämiseen sekä aktivoida yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa ne luonnon raaka-aineet, joiden pohjalta on perusteltua lähteä tekemään arvoketjujen pilotointityötä jatkohankkeina sekä arvioida paikkatiedon mahdollisuuksia potentiaalisten luonnonraaka-aineiden talteenottokohteiden tunnistamisessa. Tavoitteena on lisätä arvoketjun eri vaiheissa toimivien tahojen yhteistyötä sekä kehittää toimintamalleja, joiden avulla pyritään minimoimaan toimialan tunnettuja pullonkauloja ja näin luoda edellytyksiä luonnontuotealan yritysten syntymiselle sekä yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Konkreettisina toimenpiteinä järjestetään luonnontuotealan koko arvoketjun rakentamisen aktivointitilaisuuksia ja työpajoja. Yrityksiltä/viljelijöiltä/maanomistajilta kartoitetaan kehittämistarpeita liittyen arvoketjun rakentamiseen sekä kartoitetaan raaka-aineet (viljeltävät ja kerättävät), joiden pohjalta arvoketjun rakentamisen edellytyksiä selvitetään. Tarvekartoitusten ja työpajatyöskentelyn pohjalta valmistellaan jatkohankeaihioita/hankesuunnitelmia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

23638

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

04.08.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner