Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 29599

KanDee – Kansalaisen elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle

Keski-Suomen Sydänpiiri r.y.

31.12.2016 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomessa tapahtuu vuosittain sairaalan ulkopuolisia sydänpysähdyksiä keskimäärin 85/100 000 asukasta kohti. Väestö on eriarvoisessa asemassa ensiavun saamisen suhteen asuinpaikasta riippuen. Tämä eriarvoisuus näkyy myös Keski-Suomen alueella. Taajamien ulkopuolella sekä maaseudun pienissä kunnissa sairaankuljetusyksiköitä on vähän, niiden toiminta-alue on laaja ja alueelliset ambulanssityhjiöt yleisiä. Tällöin on todennäköistä, että maallikkokäyttöön tarkoitetut neuvovat defibrillaattorit olisivat yksi ratkaisu hätätilapotilaan avun saannin viiveen lyhentämiseksi. Pelkkä neuvova defibrillaattori ei kuitenkaan auta sydänpysähdyksen saanutta henkilöä, vaan on myös tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta laitteen käytöstä ja oikeasta toimintatavasta sydänpysähdyspotilaan auttamiseksi. KanDee - Kansalaisen elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle -hankkeen päätavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Keski-Suomessa lisäämällä kansalaisten elvytystietoutta ja - osaamista sekä vahvistamalla maallikkodefibrillaattorien käyttöönottoa ja määrää luomalla Keski-Suomen kyliin maallikkodefibrillaattori-toimintamalli, sekä edistää maaseudun asukkaiden ja toimijoiden sydänterveyttä ja turvallisuutta parantamalla sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä selviytymistä. Hankkeen tarkoituksena on edistää koordinoitua maallikkodefibrillaattoreiden levittämistä sekä lisätä tietoisuutta maallikkodefibrillaattoreista, vahvistaa maaseutu- ja haja-asutusalueiden asukkaiden hätäensiapuvalmiuksia sekä äkillisestä sydämenpysähdyksestä selviytymistä maallikkoensiavun seurauksena sekä kehittää linkitystä vapaaehtoisten auttajien ja hätäkeskuksen välillä. Hanke työskentelee kylien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestäen mm. informaatiotilaisuuksia, elvytyskoulutusta, koordinoiden kylien defibrilaattorihankintoja ja turvallisuussuunnitelmien työstämistä. Hanke toteutetaan koko Keski-Suomen alueella, mutta toimintamalli on levitettävissä valtakunnallisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29599

Startdatum

31.12.2016

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner