Hanke
Utvecklingsprojekt - 42307

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2017 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pirkanmaan metsälogistiikka hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa ja on myös yksi Pirkanmaan alueellisen metsäohjelman strateginen kehittämistavoite. Pirkanmaan metsäbiotalouden tuotos on ollut n. 2,6 miljardia euroa vuodessa ollen maakunnista toisella sijalla. Pirkanmaan kilpailukyvylle metsäbiotaloudessa ratkaisevaa ovat hyvät ja kattavat mutta myös kokonaistaloudelliset ja järkevät logistiset ratkaisut. Yksityisteitä Pirkanmaalla n.13000 km. Pirkanmaan metsälogistiikka hankkeen päätavoite on Pirkanmaan maakunnan puun kaukokuljetusten ja korjuun infrastruktuurin kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tehostaa metsäbiotalouden logistiikkaketjuja ja siten tukea vähähiilisyyttä. Täten parannetaan puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Hankkeella on kolme kehittämiskokonaisuutta: 1.Terminaaleista tehoa puuhuoltoon. 2. Logistiikan sähköiset palvelut. 3. Tieverkon hoidon ja perusparannuksen kehittäminen.Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen sekä terminaaliverkoston toimintojen organisoinnin työllisyysvaikutukset kohdistuvat maaseudulle. Parantuneet sähköiset tieverkkopalvelut ja sähköinen palveluhakemisto helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja erilaisia logistisia ratkaisuja. Toimiva terminaaliverkko vaikuttaa maaseudulla metsätalouden kannattavuuteen. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia. Pirkanmaan metsälogistiikka -hankkeella edistetään ympärivuotista puuhuoltoa kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastointia. Hankkeessa kehitetään tienhoitoon ja logistiikkaan liittyviä sähköisiä palveluja mm. sähköinen tierekisteri ja palveluhakemisto tienhoitoyrittäjistä. Pirkanmaan metsälogistiikka hankkeen toteuttaminen mahdollistaa puunkorjuun lisäämisen maakunnassa ja turvaa puuhuoltoa metsäteollisuuden kasvaviin tarpeisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42307

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
bioenergi
digitalisering
hållbar användning av skog
logistik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt