Projekt
Utvecklingsprojekt - 75939

Puunhankinnan digitaalinen yhteistyöalusta

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2018 - 17.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Puunhankinnan ongelmana on sen kausiluonteisuus. Puiden hakkuun ja metsäkuljetuksen huippukuukaudet ovat alkutalvesta maan ollessa jäässä ja lumen peitossa. Kesäkuukaudet mennään säästöliekillä tehtaiden kesälomaseisokkien aikana, koska puuta ei voida hakata lämpimien kelien aikana pilaantumaan. Lisäksi rajoitteita sekä puun korjuuseen, että kuljetukseen aiheuttavat kevät- ja syyskelirikko, jolloin niin maaston kuin tiestönkin kantavuus on heikko. Kuukausittaiset hakkuumäärät Suomessa vaihtelevat talvikuukausien noin 6 milj. m3:stä kesäkuukausien vajaaseen 3 milj. m3:iin. Jo tämä aiheuttaa tarvetta korjuukaluston ylimitoitukseen, että talvihuipuista selvitään. Ylimitoitusta lisää vielä se, että korjuu- ja kuljetuskalusto on jakautunut yli tuhanteen urakointiyritykseen ja vastaavasti korjuu- ja kuljetuskapasiteetin tarve on jakautunut eri puunjalostusyrityksiin ja niiden puunhankintaorganisaatioihin. Tästä johtuen samalla maantieteellisellä alueella voi olla yhtä aikaa puunhankintakapasiteetin sekä yli- että alitarjontaa, jotka eivät kuitenkaan tasaa toisiaan, koska ei ole toimivaa mekanismia ja toimintamallia kapasiteetin tasaamiseen yli organisaatiorajojen. Esiselvityshankkeessa valmistellaan digitaalisen alustan rakentamista pk-yritysten välisen yhteistyön kehittämiseksi. Kohderyhmänä ovat puunhankintaketjussa toimivat korjuu- ja kuljetusyritykset. Suunnitellun alustan avulla pyritään parantamaan resurssien liikkuvuutta yli organisaatiorajojen siten, että resurssien kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan paremmin. Tuloksena on parempi käyttöaste nykyisille resursseille. Toisaalta tämä pienentää pääoman sitomista uusiin kalustoinvestointeihin hankintaketjussa puuhankintamäärien kasvaessa. Hankkeen kohderyhmän muodostavat; puunhankintapalveluiden ostajat eli puuta jalostavat yritykset, puunhankintaa suorittavat urakointiyritykset, metsänomistajat sekä digitaalisen alustaratkaisun suunnitteluun pystyvää ICT osaamista tarjoavat organisaatiot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

75939

Startdatum

31.08.2018

Slutdatum

17.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner