Projekt
Utvecklingsprojekt - 265802

Suometsien puunkorjuun uudet tuulet

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suometsien puunkorjuun uudet tuulet -hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Oulun seudun metsänhoitoyhdistys ry Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat metsänomistajat sekä suometsien puunkorjuun kanssa työskentelevät toimijat. Hankkeen kesto on 1,5 vuotta. Hankkeessa toteutetaan tiedonvälityksen tueksi suometsien ympärivuotisen puunkorjuun demonstraatiokohteita, joissa käytetään turvemaille soveltuvia hakkuutapoja ja korjuumenetelmiä. Tuotettaville kohteille järjestetään retkeilyjä ja niiden aineistoja hyödynnetään webinaareissa, aiheesta tuotettavissa Gimlet -oppimisalustan kaikille avoimissa ja maksuttomissa tietopaketeissa sekä hankkeen tuottamassa materiaalissa. Hankkeessa esitellään vesistöjen suojakaistojen ja metsätalouden vesiensuojelun huomioimista puunkorjuussa. Esiin nostetaan sertifiointimenetelmien (PEFC ja FSC) suojakaistavaatimukset ja RUSLE eroosiomalliin ja kosteusindeksiin perustuvien suojavyöhykkeiden käyttökohteita ja hyötyjä. Suometsien maaperän hiilipäästöjen hallinnan tueksi kerrotaan vedenkorkeuden säätelystä puuston avulla turvemailla. Tilaisuuksissa esitellään Monimetsähankkeisiin pohjautuvien luonnonhoidon muistilistan ja neuvontatyökalujen käyttöä metsänomistajien ja puunkorjaajien vuoropuhelussa. Metsäkoneenkuljettajille esitellään laadittavaa toimintaohjetta suojakaistoilla toimimisesta sekä sertifiointien määräyksistä säästö- ja lahopuista eri korjuumenetelmissä. Hankkeessa työstetään Gimlet oppimisympäristöön tietopaketteja puunkorjuun suunnittelun tueksi esimerkkikohteiden päätöspuita hakkuutapojen ja puunkorjuun valintaan sekä kunnostusojitus- ja tuhkalannoitustarpeen arviointiin. Tilaisuuksissa ja tiedotuksessa kannustetaan tietopakettien hyödyntämiseen. Toimijoiden käyttöön työstetään vuorovaikutteisesti suometsien puunkorjuun toimintamallia, jolla turvemaiden puunkorjuussa voidaan toimintaa hallita sulanmaan aikaisen puunkorjuun lisäämiseksi ja puunkorjuun kausivaihtelun vähentämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265802

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner