Hanke
Utvecklingsprojekt - 14066

Tulevaisuuden elintarvikkeet – kuluttajaosaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

30.09.2015 - 22.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen peruslähtökohtana on alueen, etenkin Pielisen Karjalan suhteellisen monipuolisen ja vahvan, elintarviketeollisuuden kehittäminen. Kehittäminen onnistuu vain toimialalla toimivien yritysten kehittämisen ja kehittymisen kautta. Pielsien Karjalan alueella toimii muutamia valtakunnallisilla markkinoilla toimivia yrityksiä ja lisäksi muutamia maakunnallisilla markkinoilla toimivia yrityksiä. Maatalouden sivuansioina elintarviketuotanto joko raaka-aineen toimittamisen tai jalostuksen kautta, on yllättävän vähäistä, jonka lisääminen onkin hankkeen yksi suurimpia tavoitteita. Useilla elintarvikeyrityksillä on rajalliset resurssit toteuttaa arkirutiiniensa lomassa systemaattista tuotekehitystä saati paneutua ennakoivan ja riskejä madaltavan kuluttajatiedon, heikkojen markkinasignaalien hyödyntämiseen ja jäsentämiseen osana liiketoimintaansa. Tämän hankkeen yhtenä keskeisenä perusajatuksena on tarjota elintarvikealan pk-yrityksille uutta tietoa, työkaluja, osaamista ja mahdollisuuksia tuotekehityksen, kuluttajatutkimuksen ja kansainvälistymisen saralla. Hanke tarjoaa yrityksen arjessa toteutettavan tuotekehityksen eri vaiheiden tiedostamiseen, toteutukseen sekä optimoitujen ja relevanttien toimintatapojen hyödyntämiseen uusia näkökulmia ja entistä tehokkaampia toimintatapoja. Esimerkiksi ideoiden keräämisessä, aistinvaraisen arvioinnin toteuttamisessa, tuotteiden pakkausmerkintöjen hyödyntämiseen markkinoinnissa toimintatapoja kehittämällä saavutetaan hyviä tuloksia. Yritysten välisten ja maakuntien välisten yritys- ja yhteistyöverkostojen rakentaminen osaamisverkostotyön kautta tuo yrityksille uutta vertaisosaamista ja kumppanuutta yritystoiminnan kehittämiseen. Paikallisen elintarviketuotannon jalostusasteen nostamisen edistäminen entisestään on merkittävä aluetaloudellinen tavoite. Erityisesti maatilojen tuotteiden jalostaminen yhä pidemmälle kohti valmiita tuotteita tuo alueelle niin taloudellista kuin työllistävää vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14066

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

22.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
korta distributionskedjor
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt