Nyhet
02.04.2024

Åtta projektidéer går till fortsättningen i den tematiska idéutlysningen för riksomfattande landsbygdsprojekt – projekten främjar försörjningsberedskap och beredskap

Åtta projektidéer går till fortsättningen i den tematiska idéutlysningen för riksomfattande landsbygdsprojekt – projekten främjar försörjningsberedskap och beredskap

Sammanlagt 34 projektidéer skickades till den tematiska idéutlysningen för riksomfattande landsbygdsprojekt som avslutades den 1 mars 2024. Projekten främjar beredskapen för kriser och störningssituationer samt tryggandet av samhällets vitala funktioner.

En bedömningsgrupp valde ut åtta idéer som gick vidare till fortsatt beredning och den egentliga projektutlysningen. Cirka två miljoner euro uppskattas användas från budgetramen för 2024 för EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering till finansieringen av projekt.

Förslag som valts ut för fortsatt beredning:

Seinäjoki yrkeshögskola: FarmGuard Gårdars cybersäkerhet stärks med praktiska medel

 • Målet är att stärka gårdarnas förmåga att förbereda sig på cyberhot och öka deras
  resiliens. Resultatet är ett system och en verksamhetsmodell som simulerar beredskap för
  och återhämtning från cyberhot. Dessa system och verksamhetsmodeller lämpar sig för praxis på gårdar och trädgårdar. Dessutom utvecklas en modell för kontinuerlig utveckling av gårdarnas cybersäkerhet.

Kontaktperson: Taru Mäki

Finlands Byar rf: Byaberedskap som grund för lokal beredskap

 • Målet är att stärka byarnas beredskap och kristålighet. Konceptet byaberedskap, som skapas inom projektet, definierar lokalsamhällenas roll i kedjan av övergripande säkerhet och identifierar byaföreningarnas betydelse som främjare av säkerheten. Byaberedskap utvidgas från hemberedskap till samfundsnivå och till beredskap som är långvarigare, med beaktande av myndighetssamarbete och informationsgång på flera nivåer.

Kontaktperson: Aleksi Koivisto

Naturresursinstitutet: Försörjningsberedskap och resiliens i livsmedelssystemet (ARMAS)

 • Projektet höjer kompetensen hos aktörerna på landsbygden och utvecklar
  försörjningsberedskap, förändringsflexibilitet och klimatsmarthet
  i Finlands livsmedelssystem genom informationsförmedling, nätverksbildning mellan aktörerna i livsmedelssystemet samt
  genom växelverkan och gemensamt skapande av lösningar.

Kontaktperson: Riitta Savikko

Landsbygdens bildnings- och kulturförbund rf (MSL): Ryytimaa – Resursklok byaodling som trygghet för lokala samhällen

 • Målet är att koordinera, producera och distribuera information till resurssmarta åtgärder för byaodling på lokal nivå. Byaodling stöder de lokala landsbygdssamhällenas resiliens på ett klimatsmart sätt som utnyttjar lokala resurser.

Kontaktperson: Timo Reko

Naturresursinstitutet: Gården som gemensam arbetsplats – god praxis för att främja arbetssäkerheten och smidigheten i arbetet inom olika yrkesgrupper

 • Målet är att främja jordbruk och personalens arbetshälsa i
  åtgärder med anknytning till jordbruk. Det här eftersträvas genom att identifiera fungerande praxis i anslutning till arbetssäkerhet och
  arbetets smidighet på gårdarna, vilket görs genom att stödja lantbruksföretagare i ibruktagandet av god praxis samt genom att sprida forskningsdata och god praxis.

Kontaktperson Tiina Mattila

Stiftelsen för ett levande Östersjön (BSAG): Vuokrapellot kuntoon – Arrendeåkrarna i skick

 • Målet är att förbättra markens bördighet på arrendeåkrarna. I projektet förmedlas information till passiva åkerägare om varför det lönar sig för dem att sörja för åkermarkens skick och hur de kan göra det i samarbete med de jordbrukare som arrenderar åkrarna.

Kontaktperson: Anne Antman

Naturresursinstitutet: Pollinering som produceras av honungsbin är en del av försörjningsberedskapen (MehiVarma)

 • I projektet skapas en riksomfattande verksamhetsmodell som beskriver nuläget för pollineringstjänsten
  som görs med hjälp av honungsbin, hur den utvecklas och hur, även under exceptionella omständigheter,
  produktionen av skörden av insektspollinerade växter säkras som en del av
  försörjningstryggheten.

Kontaktperson: Sakari Raiskio

Förbundet för ekologisk odling rf: Utbildningen Huoltovarma

 • Utbildningsprojektets huvudsakliga mål är att förbättra gårdarnas beredskap och förändringsflexibilitet genom att öka
  medvetenheten om produktionsmetoder som förbättrar självförsörjningen och att främja konsumenternas oberoende
  självförsörjning genom utbildning.

Kontaktperson: Susann Rännäri

Ytterligare information fås på NTM-centralen i Tavastland av:
Lassi Hurskainen, sakkunnig inom landsbygdsutveckling, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, 0295 025 046
utvecklingschef Timo Kukkonen, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi 0295 025 065