Nyhet
21.06.2023

Företags- och projektstöd för landsbygden har öppnats för ansökan i e-tjänsten Hyrrä

Ansökningarna om företags- och projektstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har inletts i e-tjänsten Hyrrä. Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd samt om projektstöd för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojektet och största delen av samarbetsprojekten bland annat företags- och jordbrukargruppsprojekt och förberedelsepengar.

Resten av projektstödsformerna kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningar om bredbandsprojekt, småskaliga projekt och interregionala projekt som söks hos Leadergruppen.

Beslutsfattandet och utbetalningen av stöden inleds stegvis under hösten 2023.

De regionala NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna väljer ut de objekt som ska finansieras och ger råd om hur man ansöker om stöd. Ansökan om stöd är fortlöpande, men ansökningarna avgörs per urvalsperiod. Urvalsperioderna har publicerats på Livsmedelsverkets webbplats. På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information om stödvillkoren och urvalskriterierna enligt vilka de objekt som finansieras väljs ut. Leader-gruppernas urvalsperioder och urvalskriterierna publiceras på Leader-gruppernas egna webbplatser.

Företagsstöd för utveckling och försök

Mikroföretag och små företag på landsbygden kan ansöka om företagsstöd för landsbygden. Stöd kan beviljas för att starta, utveckla och investera i företagsverksamhet. Stöd kan också beviljas för investeringar som görs av medelstora företag som förädlar jordbruksprodukter.

Nytt är startstödet för företagsverksamhet på deltid. Dessutom är en ny stödform försöksstöd för jordbruk, som kan beviljas lantbruksföretagare för försök med ny jordbruksverksamhet, till exempel för att testa nya affärsidéer. Försöksstöd för jordbruk kan endast sökas från Leader-grupper.

I projektstöden betonas miljö- och klimatåtgärder

Projektstöd kan sökas av offentlig- och privaträttsliga samfund, såsom föreningar, organisationer, läroanstalter och kommuner. Finansiering kan beviljas till exempel för utbildning och informationsförmedling, allmännyttiga investeringar, utveckling av byar, utveckling av näringar samt innovationsprojekt. Kompetens, innovationer och digitalisering är genomgående teman i alla åtgärder.

Nytt är att miljö- och klimatåtgärder betonas allt starkare. Allt mer finansieras allmännyttiga investeringar för att förbättra den biologiska mångfalden samt investeringar och utvecklingsåtgärder för att främja en hållbar förvaltning av naturresurserna och stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.

Projektet Smarta byar främjar förnyelse, nya lösningar, djärva försök, nya partnerskap och nätverksbildning såväl på regional nivå som nationellt och internationellt.

Utöver nästan alla andra redskap kan man från Leader-grupperna ansöka om finansiering för små utvecklingsprojekt på högst 8 000 euro eller för allmännyttiga investeringar. Ansökningsförfarandet för dessa små projekt är lättare än för andra projekt. Ansökan för små projekt öppnas hösten 2023.

Företags- och projektstöd för landsbygden söks i e-tjänsten Hyrrä, som har förnyats till sitt användargränssnitt för den nya EU-finansieringsperioden. Den förnyade e-tjänsten ger mer handledning och instruktioner i att fylla i ansökan än tidigare.

Företags- och projektstöden för landsbygden finansieras med medel från EU:s landsbygdsfond och nationella medel.

Mer information till den som ansöker om stöd:

NTM-centralerna och Leader-gruppernaKontaktuppgifter

Mer information om företagsstöd 
Mer information om projektstöd launch

Mer information från Livsmedelsverket:

Ledande sakkunnig Noora Pehkonen
050 408 2391
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi