Projekt
Utvecklingsprojekt - 212708

Kolinbindning i biomassa genom kombinerad gödsling och underbevattning

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.01.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ett mångsidigt försöksfält på Risöfladan i Vasa utgör en utmärkt infrastruktur för olika typer av försök med underbevattning inom jordbruket. På två delfält finns utöver konventionella täckdiken en separat injektionsslinga som ligger ca 60 cm under markytan, och därmed ca 50-60 cm ovanför dräneringen. Injektionsslingan kan utnyttjas för underbevattning men också för en effektiv injicering av lösta näringsämnen såsom ammoniumkväve. Preliminära småskaliga försök har visat sig att näring injicerad på detta djup är växttillgänglig. Resultaten från de småskaliga försöken visar på en ökad skörd av både spannmål och vall. Dessutom fördubblades vallväxternas rotmassa vilket innebär att en väsentligt ökad mängd av atmosfärens koldioxid har bundits i växtbiomassa i marken. I projektet kommer pilotförsök i praktisk skala att utföras med injicering av utspädd urin och jämföras med enbart underbevattning. Skördens och rötternas biomassa mäts i slutet av växtsäsongen, och dräneringsvattnets innehåll av näringsämnen kommer att följas under projektet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212708

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner