Nyhet
30.10.2023

De riksomfattande projekten har valts – finansiering går till fem projekt

De riksomfattande projekten har valts – finansiering går till fem projekt

NTM-centralerna har valt ut de riksomfattande landsbygdsprojekt som ska finansieras. Under denna ansökningsomgång söktes finansiering för projekt inom tre teman. Under urvalsperioden lämnades sammanlagt 11 ansökningar in, varav fem projekt valdes ut för finansiering

Tema 1.  Samarbetsåtgärder för att stävja och anpassa sig till klimatförändringen samt för en hållbar skötsel av naturresurserna 

WoodCircles – Hållbar tillväxt

Målet är att förbättra produktiviteten hos företag inom träproduktbranschen och stärka den gröna övergången genom att utnyttja digitala lösningar och tjänster i produktionen, produktutvecklingen och marknadsföringen samt i åtgärderna i anslutning till dessa. Inom dessa delområden av företagsverksamheten ökar man styreffekten av produktens livscykel i planeringen och genomförandet av affärsverksamhetens processer. Det huvudsakliga målet är att minska koldioxidavtrycket från företag inom träproduktbranschen samt att utveckla och anpassa företagens övergripande verksamhetsstyrning enligt villkoren för den gröna övergången så att produktens livscykel allt mer styr planeringen, uppföljningen och verkställandet av affärsverksamhetens processer. Syftet är att ge företagen verktyg och kompetens för långvarig verksamhetsplanering som kan användas för att hantera och utveckla företagens förberedelser för en hållbar klimathållbar ekonomi.

 

Sökande: Finlands skogscentral

Finansiering: 289 552 EUR (EU+stat)

 

Mångsidiga odlingsmetoder på grönsaksgårdarna (NYTTA)

Huvudmålet är att förnya produktionssystemen för grönsaker genom att främja deras klimatsmarthet, resiliens och mångfald. I projektet identifieras styrkor och utvecklingsobjekt inom grönsaksproduktionen och lösningar tas fram tillsammans med aktörerna och man utvecklar produktionsmetoder för grönsaker som stöder miljöansvar, mångfald och mångfunktionalitet. Samtidigt kommer nätverkandet mellan aktörerna att öka, de mångfunktionella jordbruksmetoderna med flera fördelar kommer att få nationell synlighet och man kommer att rapportera om de ekologiska, ekonomiska och sociala effekterna av dessa metoder. Projektet innehåller fyra arbetspaket som främjar mångfunktionaliteten inom grönsaksproduktion: 1. Framtidens hållbara grönsaksproduktion 2. Fältprov och demonstrationer 3. Bedömning av mångfunktionaliteten 4. Kommunikation via flera kanaler.

Sökande: Naturresursinstitutet

Finansiering: 400 000 EUR (EU+stat)

 

TEMA 2: Utveckling av jordbruket genom riksomfattande projekt

Utvecklingsprojektet Ny teknologi för lantgårdar med kamraterfarenheter och smågrupper (Vertaistekno)

Målet är att främja ett smidigt ibruktagande och en effektiv användning av ny teknologi på gårdarna, särskilt via kamraterfarenheter inom regionala smågrupper. De fem regionala smågrupperna som yrkeshögskolorna samlat kommer att representera företagare, lärare, studerande, rådgivare och forskare inom branschen. TTS Työtehoseura som leder projektet samlar in information genom en riksomfattande elektronisk företagarenkät samt genom att intervjua de smågrupper som bildas inom projektet och som testar valda teknologier för åkerbruk och husdjur. I projektet samlas, produceras och sprids praktisk information om erfarenheterna på gårdsnivå, bästa praxis, utmaningar och i synnerhet lösningar gällande ibruktagandet och användningen av den nya teknologin.

Sökande: Työtehoseura TTS

Finansiering: 435 000 EUR (EU+stat)

 

Dataekonomisk uppfödningsanläggning

Uppdraget är att genom samarbete mellan FUI-aktörer skapa ett nationellt kompetenskluster för dataekonomiska uppfödningsanläggningar inom jordbrukssektorn för att främja dataekonomin inom jordbrukssektorn, modernisera landsbygdsekonomin och påskynda införandet av de digitala och innovativa lösningar som den behöver. Dataekonomiska uppfödningsanläggningar och deras nätverk skapar ny affärsverksamhet särskilt för små och medelstora företag inom branschen (inkl. gårdar och mikroföretag). Detta uppnås genom initiativ och försök som grundar sig på en rättvis dataekonomi. Företag som deltar i de dataekonomiska uppfödningsanläggningarnas verksamhet och slutanvändarna av datatjänster lär sig att identifiera sina affärsmöjligheter i anslutning till sina egna och gemensamma data. De lär sig att utveckla ny dataekonomisk affärsverksamhet och ta i bruk nya dataförmedlingstjänster som datarymden erbjuder.

Sökande: Yrkeshögskolan Centria

Finansiering: 400 000 EUR (EU+stat)

 

TEMA 3: Nätverksprojekt inom turismen 

Rural Finland Tourism Hub: Kompetensnätverk inom landsbygdsturism

Huvudmålet är att öka och etablera nätverkandet mellan aktörerna inom turism, att på ett intelligent sätt producera och sprida information på bred front samt att genom samarbete främja åstadkommandet av nya utvecklingsåtgärder och -helheter inom turismen. Verksamhetsprincipen grundar sig på en nätverksbaserad gemensam utveckling av kompetensen. Nätverkets experter får utbildning i att utnyttja den information som skapats och delats i nätverket. På så sätt säkerställs projektets genomslagskraft även på företagsnivå.

Sökande: Satakunta yrkeshögskola

Finansiering: 339 776 EUR (EU+stat)

 

Ytterligare information fås av NTM-centralen i Tavastland:

utvecklingschef Timo Kukkonen, 0295 025 065

Antti Pitkänen, sakkunnig inom utveckling av landsbygden, 0295 025 086

Lassi Hurskainen, expert inom landsbygdsutveckling, 0295 025 046

E-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information fås också av projektsökande.