Nyhet
14.02.2024

Innovationsläger om effektivisering ocharbetsfördelning inom jordbrukets ochlivsmedelssektorns FUI-finansiering

Finland behöver ett koncept för samordning av nationell och internationell finansiering för att förbättra jordbrukets och livsmedelssektorns konkurrenskraft och maximera branschens utvecklingsresurser. Hurdan arbetsfördelning och effektivisering kan vi åstadkomma? Hur gallrar vi bort överlappande åtgärder och åtgärdar brister i kompetensen och kunskapen? Dessa utmaningar kommer vi att fördjupa oss i under ett två dagar långt innovationsläger. AgriHubis AKIS-grupp utmanar dig att vara med och utveckla lösningar och konkreta åtgärder för arbetsfördelningen och effektiviseringen av FUI-verksamheten inom branschen. Ansökningstiden går ut den 22 februari.

Vad är det frågan om?

AgriHubis AKIS-grupp har diskuterat behovet av nationell samordning och arbetsfördelning för att följa upp olika finansieringsinstrument och -ansökningar, hur man kan få med finländska partner i konkurrenskraftiga konsortier samt det allmänna behovet av att få mer konkurrensutsatt internationell finansiering för verksamheten inom jordbruket och livsmedelssektorn i Finland. Finlands nuvarande regering strävar efter att höja Finlands FUI-finansiering och fördubbla FoU-finansieringen från EU till Finland. Här finns också en möjlighet att öka FUI-finansieringen inom jordbruket och livsmedelssektorn. Flera organisationer inom branschen utnyttjar många olika finansieringskällor, men det finns ingen tydlig nationell samordning och inget effektivt informationsutbyte. Hurdan arbetsfördelning och effektivisering kan vi åstadkomma? Hur gallrar vi bort överlappande åtgärder och åtgärdar brister i kompetensen och kunskapen? Och hur identifierar vi dessa när man är mitt uppe i vardagen?

På motsvarande sätt finns det också utvecklingsbehov när det gäller att dela information om pågående projekt och andra åtgärder och att omsätta resultaten i praktiken. Hur kan vi bättre öka medvetenheten om pågående projekt och andra åtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn i allmänhet? Hur får vi kontinuitet i projekten och hur förbättrar vi förankringen av projektresultaten i praktiken?

Innovationslägrets mål

Innovationslägret fokuserar särskilt på att främja samarbetet mellan aktörer som arbetar med forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering inom jordbruket och livsmedelssektorn oberoende av finansieringsprogrammens gränser. Målet med innovationslägret är att ta fram förslag till lösningar för att skapa en nationell samordningsmodell, dela arbetet och rollerna och samarbeta i samband med ansökan om stöd från nationella och internationella finansieringskällor. Dessutom är det viktigt att skapa god praxis för samarbetet för att förankra resultaten från projekt och åtgärder. Utifrån lösningsförslagen förs fortsatta förhandlingar med identifierade organisationer och instanser om rollerna och arbetsfördelningen så att den nationella AKIS-verksamheten effektivt använder finansieringsinstrumenten och utnyttjar dem i praktiken.

Det långsiktiga målet är att förbättra de finländska projektaktörernas framgång i internationella finansieringsansökningar, att få delta i konkurrenskraftiga konsortier samt att skapa mer högklassiga och effektiva ansökningar för nationell och internationell finansiering. Dessutom kan projektresultaten förankras effektivare i praktiken, alternativt kan man hitta fortsatt finansiering eller vidareanvändare för projektets verksamhet. I bästa fall leder lägret till att deltagarna får till stånd och upprätthåller ett aktivt samarbete enligt samordningsmodellen.

För vem?

I innovationslägret får gärna många olika slags AKIS-aktörer delta: Projektberedare och projektgenomförare i organisationer som utnyttjar FUI-finansiering, jordbruks- och trädgårdsföretagare, experter från rådgivningsorganisationer, personal vid forskningsinstitut samt yrkeshögskolor och universitet inom naturbruk, företag inom branschen samt representanter för förvaltningen. Dessutom kan finansieringsexperter som deltar aktivt dra nytta av en bättre samordning av FUI-finansieringen.

Varför lönar det sig att delta?

  • Du kan komma med idéer för att förbättra konkurrenskraften inom jordbruket och livsmedelssektorn i Finland
  • Vi erbjuder deltagarna ett inspirerande och fullspäckat läger
  • Du kan nätverka med andra deltagare som är intresserade av ämnet
  • Måltiderna och innehållet är avgiftsfria. Varje deltagare betalar själv för sina resekostnader samt för övernattning (95 €/1 enkelrum) på Sannäs gård.
  • Vi ordnar gratis transport från Dickursby station till Sannäs och tillbaka.

Tidtabell

  • Sök till innovationslägret senast den 22 februari kl. 23:59 genom att fylla i ansökningsblanketten.
  • På basis av ansökningarna väljer vi ut högst 35 experter till lägret. Vi meddelar vilka deltagare som har valts ut i månadsskiftet februari-mars.
  • Lägerdeltagarna får en förhandsuppgift två veckor före lägret.
  • Innovationslägret ordnas som ett liveevenemang på Sannäs gård i Borgå den 25–26 mars 2024.

Arrangörer

Innovationslägret ordnas på AKIS-gruppens initiativ och AgriHubi, Landsbygdsnätverksenheten och ProAgrias Centralförbund ansvarar för arrangemangen. Lägret leds av utvecklingschef Krista Mikkonen från ProAgrias Centralförbund.

Relaterade teman