Nyhet
06.04.2023

Finansiering för projekt som fokuserar på klimatkompetens och förankring av kunskap inom markanvändningssektorn kan sökas nu

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling, rådgivning, utbildning och kommunikation riktad till aktörer inom markanvändningssektorn. Ansökningstiden pågår den 4–28 april. Utlysningen är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet.

default

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling, rådgivning, utbildning och kommunikation riktad till aktörer inom markanvändningssektorn. Ansökningstiden pågår den 4–28 april. Utlysningen är en del av markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet.

Syftet med utlysningen är att förankra befintlig kunskap och stärka effekterna av klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn. Genom klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som inleddes 2020, har det finansierats över 100 projekt som har producerat ny kunskap om begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Med hjälp av den nya utlysningen vill man att kunskapen effektivare och i större utsträckning ska implementeras i praktiken.

Utlysningen riktar sig till projekt som jobbar med undervisningsinnehåll, kompetensutveckling och kommunikation

Utlysningen har fem teman. Det första temat är utveckling av verksamheten vid undervisningsgårdar och undervisningsskogar. Inom det andra temat kan finansiering sökas för planering och genomförande av fortbildning i hållbarhets-, ekonomi- och ledningsfrågor för lantbruksrådgivare och lantbruksföretagare. Inom det tredje temat efterlyses projekt med fokus på kommunikation, rådgivning och förankring av kunskap för att kunskap som gäller klimatet i förhållande till jord- och skogsbruk och övrig markanvändning ska utnyttjas mer i praktiken. Inom det fjärde temat kan finansiering sökas för utveckling av beräkningar och utbildningsmaterial som gäller träbyggande och träprodukter som kolförråd. Det femte tema som finansiering kan sökas för är en utredning om en färdplan för åkrar på torvjordar och en utredning om byggande av träbroar.

Önskemålet är att projekten inleds tidigast i juli 2023, och de ska avslutas senast i september 2024. Man hoppas få ansökningar från en bred representation av aktörer som arbetar med yrken och utbildning inom jord- och skogsbruket, såsom yrkesläroanstalter och rådgivningsorganisationer.

Som stöd för potentiella sökande ordnas onsdagen den 12 april ett informationsmöte som är öppet för alla som är intresserade av att söka finansiering. Där är det möjligt att ställa frågor om utlysningen och ansökan. Närmare beskrivningar av utlysningens teman, anvisningar om hur man söker finansiering samt ett formulär för anmälan till informationsmötet finns i slutet av detta pressmeddelande.

Kompetens behövs för att klimatmålen ska nås

Genom den nya utlysningen av projektfinansiering vill man förbättra jord- och skogsbrukssektorns beredskap att övergå till verksamhetssätt som är mer hållbara med tanke på klimatet. Kompetensen inom markanvändningssektorn har en central roll även i genomförandet av den gröna omställningen.

Enligt en utredning som blev klar i februari har kompetensen inom jord- och skogsbruket en avgörande roll när det gäller att uppnå klimatmålen för markanvändningssektorn. I utredningen granskades olika sätt att främja åtgärderna i klimatplanen för markanvändningssektorn med hjälp av utbildning, kompetensutveckling, rådgivning och kommunikation. Viktiga utvecklingsobjekt som lyftes fram i utredningen var bland annat satsningar på ekonomikunskaper, tillgången till aktuella läromedel samt samarbetet mellan läroanstalter och forskare.

Närmare information om utlysningen

På finska, utlysningen på svenska publiceras 11.4.

Mer information:

Reetta Sorsa, ledande sakkunnig, samordnare för Fånga kolet, 029 516 2087, reetta.sorsa@gov.fi

Anmälan till informationsmötet https://ssl.eventilla.com/hakuinfo

Information om projekt som tidigare har finansierats genom Fånga kolet https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan/projekt

Utredningen om kompetensbehoven inom markanvändningssektorn (publicerad 2/2023, på finska)