Nyhet
08.03.2023

Ny forskning: ”Arbetskraft och produktivitet på jordbruk och hortikultur”

Syftet med studien “Arbetskraft och produktivitet på jordbruk och hortikultur (Arbetskraft)” var att samla och sprida information om goda praxis och utvecklingsbehov för att leda, nuförtiden ofta mångkulturella, arbetsgrupper på lantgårdar och trädgårdar.

Syftet med studien “Arbetskraft och produktivitet på jordbruk och hortikultur (Arbetskraft)” var att samla och sprida information om goda praxis och utvecklingsbehov för att leda, nuförtiden ofta mångkulturella, arbetsgrupper på lantgårdar och trädgårdar.

Materialet samlades in genom två online enkäter, varav den ena gjordes för arbetsgivare och den andra för anställda arbetstagare. Resultaten betonar de viktigaste och ömsesidigt stödjande svaren från 187 arbetsgivare och 100 arbetstagare. Arbetsgivaren är enligt lag förpliktad att ge introduktion och arbetshandledning till sina arbetstagare samt skaffa dem företagshälsovård oberoende av arbetsförhållandets art och varaktighet.

Introduktion avser åtgärder som hjälper en ny arbetstagare att lära känna sin arbetsplats, dess sätt, människor och förväntningar på arbetet. Arbetshandledning innefattar däremot saker som rör själva arbetet och hur det ska utföras korrekt och säkert.

Företagshälsovård innefattar hälsoundersökningar, arbetsplatsundersökningar, åtgärdersom stöder arbetsförmågan samt utredning av sjukdomar och symptom som är relaterade till arbetet.

Enligt resultaten har många arbetsgivare utvecklingsbehov när det gäller introduktion och arbetshandledning i arbetet för arbetstagare, bland annat daglig ledning såsom kommunikation. Skriftliga instruktioner på språk som arbetstagarna förstår, upprepad muntlig instruktion, ex-
empel på arbetsprestationer, konstruktiv feedback samt gemensamma WhatsApp-grupper är beprövade metoder.

Dessutom borde många arbetsgivare informera bättre om företagshälsovård eller de relaterade praktiker för arbetstagarna eller överhuvudtaget skaffa dessa tjänster till sina arbetstagare. Situationen är bättre när det gäller trädgårdar än på lantgårdar för alla ovanstående faktorer.

Enligt en undersökning bland anställda är över hälften vanligtvis motiverade i sitt arbete, något över en fjärdedel är det ibland och var tionde är inte vanligtvis motiverad i sitt arbete. Situationen är bättre på lantgårdar än på trädgårdar. Motivationen främjas bland annat genom att trivas på jobbet, med arbetsgruppen eller jobbets mångsidighet. Tydliga mål och möjligheter att påverka arbetet, samt kompetens och upplevd betydelsefullhet av arbetet främjar också motivationen.

Det frågades i båda undersökningarna om arbetsvälbefinnande, till exempel om anställda kan återhämta sig tillräckligt från arbetet, om det finns regelbundna och personliga mål- och feedback-samtal och om det ordnas gemensamma arbetsvälbefinnande-evenemang. Även i dessa avseenden är situationen bättre på lantgårdar än på trädgårdar. Att främja arbetsmotivation och annat arbetsvälbefinnande kräver dock kontinuerlig insats från alla arbetsgivare.

I resultatdelen av publikationen finns checklistor och exempel på bra praxis för introduktion, arbetshandledning och dagligt ledarskap. Det finns också en tydlig checklista och exempel på att främja arbetsmotivation och annat arbetsvälbefinnande.

Utländska arbetstagare behöver särskild uppmärksamhet på dessa områden. Att leda med eget exempel, jämlik behandling av arbetstagare samt regelbunden och öppen kommunikation, lyssnande och feedback från båda parter är goda ledarskapspraxis även för att lösa utmaningar som uppstår på grund av kulturella skillnader.

Studien genomfördes av Arbetseffektivitetsföreningen (TTS Työtehoseura) och finansierades
av jord- och skogsbruksministeriet.

Översättning: ChatGPT och Janne Karttunen

Rapport på finska: https://www.tts.fi/files/5549/Tyoyhteison_johtaminen_maa-_ja_puutarha-aloilla_467.pdf

Mer information:

Janne Karttunen

Arbetseffektivitetsföreningen, TTS Työtehoseura

janne.karttunen@tts.fi

044 7143 689