Lönsamt, hållbart och förnybart jordbruk

Livsmedelsproduktion är ett samarbete, där vi måste sammanföra krafterna för att stödja jordbruks- och trädgårdsföretagare. Den senaste informationen måste göras tillgänglig för rådgivning, utbildning och företagare.

Lantbruksföretagens kompetensnätverk AgriHubi är svaret på Reijo Karhinens åtgärdsförslag i rapporten ”Ny start” (2019) om att grunda ett nytt centrum för tjänster och kompetens inom jordbruket. Jord- och skogsbruksministeriet gav Naturresursinstitutet uppdraget att koordinera projektets tvååriga lansering under åren 2021–2022.

AgriHubi är ett öppet nätverk. Vi välkomnar alla aktörer som vill förbättra jordbrukets lönsamhet och hållbarhet samt främja smart jordbruk och effektivare användning av datakällor och informationsmängder.

Tillsammans åstadkommer vi förändringen

Det finska jordbrukets lönsamhet förbättras enbart genom ett uthålligt samarbete. Tillsammans söker vi lösningar på lönsamhetskrisen och skapar en förändring som gör jordbruket till en attraktiv näringsgren även i framtiden. Vi har ett brett samarbete, inom olika nätverk och med många andra nätverk.

AgriHubi är medlem i Landsbygdsnätverkets temagruppp för Grön tillväxt åren 2021–2022.

AgriHubi har bjudits in att delta i Utbildningsstyrelsens prognostiseringsgrupp inom naturresurser, livsmedelsproduktion och miljö, som hör till dess Forum för kompetensprognostisering. Forumet samlar information om utbildningens inriktning med tanke på framtida kompetensbehov.

Susanna Lahnamäki-Kivelä agerar koordinator för kompetensnätverket AgriHubi vid Naturresursinstitutet.