Nätverk som hjälp för informationsgången

Nätverk sammanför aktörer, människor med något gemensamt. Ett nätverk kan formas kring ett gemensamt mål eller kring utväxlad information. Här hittar du fram till nätverken. Tipsa om ett nätverk via e-post till adressen agrihubi@luke.fi! Vi lägger till uppgifter om nya nätverk här.

Nätverk för olika produktionsriktningar och näringsgrenar

Bärinfo

För att utveckla bärsektorn behövs nytt och effektivare samarbete mellan sektorns aktörer. Bärsektorn behöver bär- och marknadsundersökningar, provverksamhet, utbildning, rådgivning, marknadsföring och intressebevakning. För att utveckla samarbetet grundas en engagerad och målinriktad kärngrupp.

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR

VYR:s medlemskår består av aktörer inom hela spannmålskedjan. I verksamheten deltar primärproduktionen (MTK, SLC), industrin för produktionsinsatser, spannmålshandel, spannmåls- och oljeväxtindustri, bagerier, forskning och rådgivning. Via VYR får du tillgång bland annat till en produktionskostnadsräknare, marknadsinformation och olika rapporter som beskriver marknaden.

Potatisbranschens samarbetsgrupp PAYR

Största delen av PAYR:s medlemmar odlar, packar och producerar potatis eller representerar företag i potatisbranschen. På nedanstående adress kan du läsa mer om samarbetsgruppen, dess medlemmar och verksamhet.

SmartAgri

SmartAgri-nätverket sammanför lantbruks- och teknikbranschens aktörer samt informerar företag om forskningskompetens och innovationer. Nätverket hjälper teknikföretag att identifiera kritiska problem tillsammans med företagare. Nätverket effektiviserar användningen av FoUI-omgivningar samt lyfter fram företagens utbildningsbehov.

SmartAgri

AgriFoodCluster Norra Savolax

Agri-Food-klustret i Norra Savolax främjar utvecklingen av aktörer inom landsbygds- och livsmedelssektorn för att stödja landsbygdsnäringarnas livskraft. Syftet är att utveckla regionala, nationella och internationella samarbeten, utbyta kunskap och kompetens samt skapa möjligheter till nya projekt genom att koordinera och möjliggöra samarbete mellan klustrets aktörer.

AgriFoodCluster Norra Savolax https://agrifoodclusterns.fi/fi/