Jordbrukets lönsamhet ökar

Allt arbete vid Agrihubi kulminerar i att lösa en stor strukturell utmaning, jordbrukets dåliga lönsamhet, före år 2030. Den stora utmaningen kräver att den finska livsmedelskedjans aktörer deltar i stor utsträckning med sin egen expertis och sina egna resurser. Utvecklingen av kompetensnätverket startade från Reijo Karhinens rapport från år 2019, Uusi alku, och utvecklingen av kompetensnätverket har inkluderats i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Mycket har redan gjorts på AgriHubi

  1. SidoI början av år 2021 inleddes intressentdiskussioner, varav hittills ett trettiotal diskussioner genomförts med särskilt fokus på företagargrupperingar. Diskussionerna pågår fortfarande och är mycket nödvändiga för att definiera nätverkets interaktion, gemensamma förståelse och mål. Samtidigt har perspektiven från olika produktionsriktningar och intressenter fått styra riktningen för AgriHubis verksamhet.
  2. Styrgruppen inledde sitt arbete i april och har träffats sju gånger, varav en gång på plats i Vik i Helsingfors. Styrgruppen har fått höra olika intressenters tankar och förväntningar på AgriHubi, samt löften om hur respektive aktör kan delta i AgriHubis nätverk.
  3. Utbildningsnätverket sammanträder regelbundet och behandlar allt från lönsamhet till smart jordbruk. Till utbildningsnätverket hör jordbruksutbildare på andra stadiet, yrkeshögskolor som utbildar agrologer samt universitetsutbildningen i affärsledning för jordbruket. Genom gruppen har bland annat det ANM-finansierade SmartAgri-temanätverket bildats för att främja utvecklingen av smarta jordbrukstester, produktutvecklings- och utbildningsmiljöer samt ömsesidigt nätverkande. Under läsåret 2021–2022 kommer AgriHubi att producera virtuella campusresor i utbildningsnätverket, där olika utbildningsinstitutioners verksamhet presenteras för andra medlemmar i nätverket. Samtidigt får medlemmarna lära sig om olika utbildningsinstitutioners resurser och kan hitta nya samarbetspartner.
  4. Temagruppen för smart jordbruk har underarbetsgrupper, varav en har arbetat med jordbrukets klimatvägkarta. I gruppen ingår cirka 30 forskare, experter, administrativa representanter, rådgivare, utbildare/lärare och företagare som arbetar inom smart jordbruk. Gruppen utbyter information, idéer och åsikter om utvecklingen av smart jordbruk. Gruppen förbereder olika projekt för att främja frågor som anses viktiga.
  5. Kommunikationsgruppen möts i samma rytm som styrgruppen. Den här gruppen fokuserar på att planera funktionerna och innehållet i AgriHubis huvudprodukt, en nätverksplattform som samlar information från olika källor. Nätverksplattformen har upphandlats tillsammans med Livsmedelsverkets enhet för nätverkstjänster, Landsbygdsnätverket, då behoven och i viss mån målgruppen är likartade. Nätverksplattformen kommer att ha egna sektioner för AgriHubi och Landsbygdsnätverket.
  6. Kilimatvägkartan har färdigställts både i fråga om smart jordbruk och stärkande av affärsledningskompetens. Utöver styrgruppen bidrog intressenter såsom representanter från utbildningen till vägkartorna.
  7. AKIS-aktörer har sammanförts på uppdrag av JSM för att diskutera utvecklingen av det nationella Agricultural Knowlegde and Innovation System-arbetet. De här diskussionerna sammanför aktörer inom administration, rådgivning, opinionsbildning och forskning en gång i månaden. Konkreta gemensamt överenskomna åtgärder förs framåt. Dessutom arbetar gruppen med en beskrivning av Finlands AKIS-fält och hur informationen rör sig i det.
  8. I JSM:s innovationsfinansiering har fem projekt som stöder implementeringen av AgriHubi fått ett positivt finansieringsbeslut under hösten 2021. De här projekten omfattar till exempel datareserver, dataanalys, främjande av företagares digitala färdigheter, utveckling av ekonomiförvaltningskompetens och inkludering av unga företagare.
  9. I januari samlade Farm business management-webbinarierna cirka 300 deltagare och 800 rader med kommentarer, tankar, idéer och insikter samlades in i ett Excel-dokument. Webbinarierna har utgjort en bra språngbräda för att stärka affärsledningskompetensen och skapa en vägkarta för att stödja affärsledningskompetens.
  10. I november presenterade Alkuun täsmäviljelyssä-evenemanget i Mustiala tillsammans med TTS projekt Nya tekniker och Precisionsodlingsforum praktiska utmaningar och fördelar med precisionsjordbrukslösningar på gårdsnivå.  Nästa evenemang hålls i Mustiala den 30 mars 2022.

Vad utlovas för år 2022?

AgriHubis gemensamma nätverksplattform med Landsbygdsnätverket ser dagens ljus i mars. Nätverksplattformen svarar på behovet att samla nya forskningsrön på ett ställe. Därtill gör plattformen det möjligt för faktiska jordbrukare och trädgårdsföretagare att lyfta fram framtida forskningsbehov samt hjälper företagare, tjänsteleverantörer, forskare, rådgivare, utbildare och förvaltningsrepresentanter som är intresserade av samma ämne att träffa varandra.

Vägkartornas åtgärde förs framåt. Internationella perspektiv kommer också att introduceras i AgriHubis verksamhet.