Datakällor

Det finns många tillgängliga lantbruksrelaterade datakällor. En del data är helt öppna medan andra kräver tillstånd av myndigheterna. Här har vi plockat fram några datakällor enligt aktör.

Det finns en enorm mängd data som kan fås från Europeiska rymdorganisationens satellit Sentinel. Två gånger om veckan flyger Sentinel över Finland och bidrar till exempel till utarbetandet av NDVI-kartor som visas i många tjänster.

Livsmedelsverket förvaltar bland annat ett skiftesregister för lantbruksföretag och jordbruksskiften. Dessa data kan begäras genom ansökan om tillstånd, men i fråga om skiftesregistret är man på väg i en mer öppen riktning.

Lantmäteriverket producerar varje år nya flygfoton och lidardata från olika delar av Finland. Med hjälp av dessa data kan man till exempel utarbeta höjdkartor över olika skiften eller granska åkerns historia många årtionden bakåt.

Geologiska forskningscentralen tillhandahåller jordmånsrelaterade data. 

Meteorologiska institutet publicerar väderdata öppet via olika gränssnitt. Många olika väderrelaterade material finns tillgängliga.

Ett GitHub-konto har upprättats för AgriHubi och syftet är att till kontot också sammanställa olika datakällor, deras gränssnitt och kodningsexempel för hämtningen av dessa data. Genom att dela länkar till olika datakällor och exempel på hur de kan användas underlättas utvecklingen av samarbetet mellan olika aktörer.