Maatalouden kannattavuus nousuun

AgriHubin kaikki tekeminen kulminoituu ison rakenteellisen haasteen, maatalouden heikon kannattavuuden, selättämiseen vuoteen 2030 mennessä. Isoon haasteeseen tarvitaan suomalaisen ruokaketjun toimijat laajasti mukaan omalla osaamisellaan ja voimavaroillaan. Voimat yhdistämällä ponnistetaan kohti taloudellisesti kestävää maa- ja puutarhataloutta, jonka kehittämisessä otetaan huomioon ympäristön reunaehdot kestävälle tuotannolle.

Osaamisverkoston kehittäminen lähti liikkeelle vuonna 2019 julkaistusta selvitysmies Reijo Karhisen raportista Uusi alku, ja osaamisverkoston kehittäminen sisällytettiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Tämän jälkeen työ on jatkunut toimijoiden yhteisen sitoutumisen myötä.

Uutiskirjeessä ajankohtaisin tieto toiminnasta

Ajankohtaisen tiedon toiminnasta saat AgriHubin osaamisverkoston ja maaseutuverkoston yhteisestä Maa- ja puutarhatalouden poiminnat, jota julkaistaan keväällä neljä kertaa ja syksyllä kolmesti.

Tervetuloa tilaajaksi täältä!

Vuoden 2024 uutiskirjeet

AgriHubin verkostot ja ryhmät

Älymaatalouden teemaryhmä

Älymaatalouden teemaryhmä vaihtaa ja jakaa tietoa älymaatalouden ajankohtaisista asioista. Teemaryhmään kuuluu edustajia 20 organisaatiosta: viljelijöitä, hallintoa, tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa. Kerran kuukaudessa yhteisessä virtuaalipalaverissa suunnitellaan verkostotoimintaa.

Koulutusverkosto

Koulutusverkosto kokoaa suomalaisen maa- ja puutarhatalouden tutkintokouluttajia yhteiseen keskusteluun. Haasteet ja mahdollisuudet ovat yhteisiä ja tässä ryhmässä niihin pureudutaan, sillä vahva osaaminen sekä tuotannossa että taloudessa on suomalaisen alkutuotannon kannattavuuden perusta.

Viestintäryhmä

AgriHubin viestintäryhmä tekee verkostoviestintää tavoitteenaan saada yhteinen ääni laajasti kuuluviin erilaisten kanavien ja viestinnän keinojen avulla.

AKIS -ryhmä

AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) kuvaa maatalouden ja maaseudun parissa tapahtuvaa tiedon liikkumista ja innovaatioiden edistämistä. AKIS -työtä Suomessa koordinoi AgriHubi yhdessä Maaseutuverkoston kanssa. Tämä ryhmä kokoaa AKIS -toiminnan tekijöitä yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännön toimenpiteitä osaamisen vahvistumiseksi, tiedon virtaamiseksi, verkostoitumisen tueksi sekä hyvien käytänteiden jakamiseksi.

Hankevalmistelijat

Hankkeet ovat väline toteuttaa tutkimusta, koulutusta ja palveluiden kehittämistä. Tässä ryhmässä maatalouden parissa työtä tekevät hankevalmistelijat verkostoituvat, hakevat ja jakavat tietoa eri rahoitusohjelmista, perehtyvät kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitushakuihin ja kokoavat hankekumppanuuksia kansallisista toimijoista. Ryhmän tavoitteena on saada paras mahdollinen hyöty hankerahoituksesta alan osaamisen, tutkimuksen ja neuvonnan kehittämiseksi.

AgriHubi vuonna 2024

AgriHubi nostaa vuoden 2024 aikana esiin maatila- ja puutarhayrittäjien tarpeita tutkimukselle ja kehittämiselle sekä vie eteenpäin osaamista liikkeenjohto-osaamisen ja älymaatalouden parissa.

Toimintaa vuonna 2023

AgriHubin kolmas toimintavuosi käynnistyi ravakasti, ja toimintaa on ollut paljon. Loppuvuodesta 2022 nousi verkoston piirissä vahvasti esiin tarve nostaa maa- ja puutarhatalouden profiilia kannattavana tulevaisuuden alana. Isojen haasteiden äärellä painittaessa on tärkeää pitää esillä niitä mahdollisuuksia, joita alat tarjoavat yrittäjyydestä ja asiantuntijuudesta kiinnostuneille nuorille sekä alanvaihtajille. Yhdessä koulutustoimijoiden kanssa on käynnistetty pidemmän aikavälin kehitystyö imagon ja vetovoiman kehittämiseksi.

AgriHubi on kiinnitetty kahteen kumppanuushakemukseen: European partnership for Agriculture of Data sekä European Partnership accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructure. Mielenkiinnolla odotamme, mitä nämä tuovat tullessaan. Living Lab -teema on muutenkin nyt vahvasti esillä, sillä muun muassa Maaperämissiossa on tähän teemaan keskittyneitä hakukuulutuksia syksyn haussa.

AgriHubi on kiinnittynyt hyvin moneen tahoon ja asiaan. Maatalouden kannattavuuden parlamentaarisen työryhmän raportissa tunnistettiin AgriHubin rooli uusimman tiedon jalkauttamisen tukena. Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen selvityksen toimenpiteissä ehdotettiin AgriHubille tiettyjä tehtäviä, jotka ovatkin nähtävillä Hiilestä kiinni -rahoitushauissa. AgriHubin koordinaattori osallistuu SCAR AKIS WG:n kokouksiin. Lisäksi AgriHubin edustajille tulee tasaiseen tahtiin pyyntöjä osallistua eri hankkeiden ohjausryhmiin.

Vuoden alusta saimme lisää käsiä viemään AgriHubia eteenpäin OKM:n tuella. Tämä tarkoittaa Ylä-Savon ammattiopistossa sekä Hämeen ammattikorkeakoulussa olevia AgriHubin toteuttamiseen osoitettuja henkilöresursseja.

AgriHubin webinaarit

Kasvata tiedolla / Tillväxt med kunskap -webinaarit jatkuivat vuonna 2023 keskittyen maa- ja puutarhatilojen kannattavuuden ja yritystalouden teemoihin. Toteutetut webinaarit ovat saaneet hyvää palautetta sekä sisällön että toteutustavan puolesta. Tiiviit esitykset tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen toteuttamina ovat käsitelleet kutakin teemaa napakasti ja jättäneet mahdollisuuden keskustelulle ja kysymyksille. Webinaarit jatkuvat osaamisen ja työssä jaksamisen teemoilla keväällä 2024.

Webinaarisarja toteutetaan samansisältöisenä sekä suomeksi että ruotsiksi ja puheenjohtajina toimii AgriHubin verkoston edustajia.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Osana yhteiskunnallista vaikuttamista AgriHubin teemoista ja toiminnasta kirjoitetaan mediaan artikkeleita, yliö- ja mielipidekirjoituksia, osallistutaan tapahtumiin ja tavataan päättäjiä. Tässä tiedostossa lista tästä toiminnasta.

AgriHubin käynnistysvaiheessa 2021-2022 tehtiin jo paljon

 1. Sidosryhmäkeskustelut aloitettiin vuoden 2021 alusta ja niitä käytiin kolmisenkymmentä painottaen erityisesti yrittäjäryhmittymiä. Eri tuotantosuuntien ja sidosryhmien näkökulmia saatiin näin mukaan AgriHubin toimintaa suuntaamaan.
 2. Ohjausryhmä aloitti työnsä huhtikuussa 2021 ja kokoontui yli kymmenen kertaa, joista kolme kertaa lähitilaisuuteen Viikkiin Helsinkiin ja Tampereelle. Ohjausryhmässä kuultiin eri sidosryhmien ajatuksia ja odotuksia AgriHubille, sekä myös lupauksia siitä, miten kukin toimija voi osallistua AgriHubin verkoston toimintaan.
 3. Koulutusverkosto kokoontui säännöllisesti, aiheet vaihtelevat kannattavuuden ja älymaatalouden välillä. Koulutusverkostossa ovat mukana toisen asteen maatalousalan kouluttajat, agrologeja kouluttavat ammattikorkeakoulut ja yliopisto-opetus maatalouden liikkeenjohdon osalta. Ryhmän kautta on muodostunut mm. TEM-rahoitteinen ÄlyAgri-teemaverkosto edistämään älymaatalouden testaus-, tuotekehitys- ja koulutusympäristöjen kehittymistä sekä keskinäistä verkostoitumista. Koulutusverkostossa toteutettiin lukuvuoden 2021–2022 aikana virtuaalisia kampuskierroksia, joissa tehtiin eri oppilaitosten toimintaa tutuiksi muille verkoston jäsenille. Samalla opittiin tuntemaan eri oppilaitosten resursseja ja voidaan löytää uusia yhteistyökumppaneitakin.
 4. Älymaatalouden teemaryhmässä on alatyöryhmiä, joista yksi on työsti älymaatalouden tiekarttaa. Tässä ryhmässä oli mukana n. 30 älymaatalouden parissa työtä tekevää tutkijaa, asiantuntijaa, hallinnon edustajaa, neuvojaa, kouluttajaa/opettajaa ja yrittäjiä. Ryhmässä vaihdettiin tietoja, ajatuksia sekä näkemyksiä älymaatalouden parissa tapahtuvasta kehittymisestä ja kehittämisestä. Ryhmän parissa valmisteltiin erilaisia hankkeita tärkeäksi nähtyjen asioiden edistämiseen.
 5. Viestintäryhmä kokoontui samassa rytmissä ohjausryhmän kanssa. Pääpaino ryhmällä oli auttaa AgriHubin päätuotteen, tietoa eri lähteistä yhteen kokoavan verkostoalustan toiminnallisuuksien ja sisällön suunnittelussa. Verkostoalusta kilpailutettiin yhdessä Ruokaviraston Verkostopalvelut-yksikön eli Maaseutuverkoston kanssa, sillä tarpeet ja osin kohderyhmäkin on yhteneväisiä. Verkostoalustalla on omat osionsa AgriHubille ja Maaseutuverkostolle.
 6. Tiekarttatyöt sekä älymaatalouden että liikkeenjohto-osaamisen vahvistamisesta valmistuivat. Ohjausryhmän lisäksi sidosryhmät, kuten koulutuksen edustajat antoivat oman panoksensa tiekarttoihin.
 7. AKIS-toimijoita on koottu yhteen MMM:n toimeksiannosta keskustelemaan kansallisen Agricultural Knowlegde and Innovation System -työn kehittämisestä. Nämä keskustelut kokoavat hallinnon, neuvonnan, edunvalvonnan ja tutkimuksen toimijoita yhteen kerran kuukaudessa. Yhdessä sovittuja konkreettisia toimenpiteitä viedään eteenpäin. Lisäksi ryhmässä työstetään kuvausta Suomen AKIS-kentästä ja tiedon liikkumisesta siinä.
 8. MMM:n Innovaatiorahoituksessa viisi AgriHubin toteuttamista tukevaa hanketta sai syksyllä 2021 myönteisen rahoituspäätöksen. Nämä hankkeet käsittelevät mm. datavarantoja, data-analytiikkaa, yrittäjien digitaitojen edistämistä, talousjohtamisen osaamisen kehittämistä ja nuorten yrittäjien osallistamista.
 9. Farm business management -webinaarit saivat tammikuussa 2021 mukaansa noin 300 osallistujaa, ja kommentteja, ajatuksia, ideoita ja näkemyksiä kertyi exceliin 800 rivin verran. Niiden avulla ponnistettiin kohti liikkeenjohto-osaamisen vahvistamista ja tiekartan luomista liikkeenjohto-osaamisen tueksi.
 10. Alkuun täsmäviljelyssä -tapahtuma Mustialassa marraskuussa yhdessä TTS:n Uudet teknologiat -hankkeen ja Täsmäviljelyfoorumin kanssa avasi käytännön haasteita ja hyötyä täsmäviljelyn ratkaisuista tilatasolla. Seuraava tapahtuma pidettiin Mustialassa 30.3.2022.
 11. AgriHubin ja Maaseutuverkoston yhteinen verkostoalusta näki päivänvalon maaliskuussa 2022. Verkostoalusta on vastaus toiveelle uusimman tutkimustiedon kokoamisesta yhteen paikkaan. Lisäksi alustan avulla mahdollistetaan käytännön viljelijöille ja puutarhayrittäjille tulevien tutkimustarpeiden esiin nostaminen sekä autetaan samasta aiheesta kiinnostuneita yrittäjiä, palveluntarjoajia, tutkijoita, neuvojia, kouluttajia ja hallinnon edustajia kohtaamaan toisensa.