Maatalouden kannattavuus nousuun

AgriHubin kaikki tekeminen kulminoituu ison rakenteellisen haasteen, maatalouden heikon kannattavuuden, selättämiseen vuoteen 2030 mennessä. Isoon haasteeseen tarvitaan suomalaisen ruokaketjun toimijat laajasti mukaan omalla osaamisellaan ja voimavaroillaan. Osaamisverkoston kehittäminen lähti liikkeelle vuonna 2019 julkaistusta selvitysmies Reijo Karhisen raportista Uusi alku, ja osaamisverkoston kehittäminen on sisällytetty pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

AgriHubissa on tehty jo paljon

  1. Sidosryhmäkeskustelut aloitettiin vuoden 2021 alusta ja näitä on käyty tähän mennessä kolmisenkymmentä painottaen erityisesti yrittäjäryhmittymiä. Keskustelut jatkuvat edelleen ja ovat erittäin tarpeellisia vuorovaikutuksen, yhteisen ymmärryksen ja tavoitteiden määrittämiseksi. Samalla eri tuotantosuuntien ja sidosryhmien näkökulmia on saatu mukaan AgriHubin toimintaa suuntaamaan.
  2. Ohjausryhmä aloitti työnsä huhtikuussa 2021 ja on kokoontunut kymmenen kertaa, joista kaksi kertaa lähitilaisuuteen Viikkiin Helsinkiin ja Tampereelle. Ohjausryhmässä on kuultu eri sidosryhmien ajatuksia ja odotuksia AgriHubille, sekä myös lupauksia siitä, miten kukin toimija voi osallistua AgriHubin verkoston toimintaan.
  3. Koulutusverkosto kokoontuu säännöllisesti, aiheet vaihtelevat kannattavuuden ja älymaatalouden välillä. Koulutusverkostossa ovat mukana toisen asteen maatalousalan kouluttajat, agrologeja kouluttavat ammattikorkeakoulut ja yliopisto-opetus maatalouden liikkeenjohdon osalta. Ryhmän kautta on muodostunut mm. TEM-rahoitteinen ÄlyAgri-teemaverkosto edistämään älymaatalouden testaus-, tuotekehitys- ja koulutusympäristöjen kehittymistä sekä keskinäistä verkostoitumista. Koulutusverkostossa toteutetaan lukuvuoden 2021–2022 aikana virtuaalisia kampuskierroksia, joissa tehdään eri oppilaitosten toimintaa tutuiksi muille verkoston jäsenille. Samalla opitaan tuntemaan eri oppilaitosten resursseja ja voidaan löytää uusia yhteistyökumppaneitakin.
  4. Älymaatalouden teemaryhmässä on alatyöryhmiä, joista yksi on työstänyt älymaatalouden tiekarttaa. Tässä ryhmässä on mukana n. 30 älymaatalouden parissa työtä tekevää tutkijaa, asiantuntijaa, hallinnon edustajaa, neuvojaa, kouluttajaa/opettajaa ja yrittäjiä. Ryhmässä vaihdetaan tietoja, ajatuksia sekä näkemyksiä älymaatalouden parissa tapahtuvasta kehittymisestä ja kehittämisestä. Ryhmän parissa valmistellaan erilaisia hankkeita tärkeäksi nähtyjen asioiden edistämiseen.
  5. Viestintäryhmä kokoontuu samassa rytmissä ohjausryhmän kanssa. Pääpaino ryhmällä on ollut auttaa AgriHubin päätuotteen, tietoa eri lähteistä yhteen kokoavan verkostoalustan toiminnallisuuksien ja sisällön suunnittelussa. Verkostoalusta on kilpailutettu yhdessä Ruokaviraston Verkostopalvelut-yksikön eli Maaseutuverkoston kanssa, sillä tarpeet ja osin kohderyhmäkin on yhteneväisiä. Verkostoalustalla on omat osionsa AgriHubille ja Maaseutuverkostolle.
  6. Tiekarttatyöt sekä älymaatalouden että liikkeenjohto-osaamisen vahvistamisesta ovat valmistuneet. Ohjausryhmän lisäksi sidosryhmät, kuten koulutuksen edustajat antoivat oman panoksensa tiekarttoihin.
  7. AKIS-toimijoita on koottu yhteen MMM:n toimeksiannosta keskustelemaan kansallisen Agricultural Knowlegde and Innovation System -työn kehittämisestä. Nämä keskustelut kokoavat hallinnon, neuvonnan, edunvalvonnan ja tutkimuksen toimijoita yhteen kerran kuukaudessa. Yhdessä sovitut konkreettisia toimenpiteitä viedään eteenpäin. Lisäksi ryhmässä työstetään kuvausta Suomen AKIS-kentästä ja tiedon liikkumisesta siinä.
  8. MMM:n Innovaatiorahoituksessa viisi AgriHubin toteuttamista tukevaa hanketta on saanut syksyllä 2021 myönteisen rahoituspäätöksen. Nämä hankkeet käsittelevät mm. datavarantoja, data-analytiikkaa, yrittäjien digitaitojen edistämistä, talousjohtamisen osaamisen kehittämistä ja nuorten yrittäjien osallistamista.
  9. Farm business management -webinaarit saivat tammikuussa 2021 mukaansa noin 300 osallistujaa, ja kommentteja, ajatuksia, ideoita ja näkemyksiä kertyi exceliin 800 rivin verran. Niiden avulla on ollut hyvä ponnistaa kohti liikkeenjohto-osaamisen vahvistamista ja tiekartan luomista liikkeenjohto-osaamisen tueksi.
  10. Alkuun täsmäviljelyssä -tapahtuma Mustialassa marraskuussa yhdessä TTS:n Uudet teknologiat -hankkeen ja Täsmäviljelyfoorumin kanssa avasi käytännön haasteita ja hyötyä täsmäviljelyn ratkaisuista tilatasolla. Seuraava tapahtuma pidettiin Mustialassa 30.3.2022.

Mitä luvassa vuonna 2022?

AgriHubin ja Maaseutuverkoston yhteinen verkostoalusta näki päivänvalon maaliskuussa 2022. Verkostoalusta on vastaus uusimman tutkimustiedon kokoamisesta yhteen paikkaan. Lisäksi alustan avulla mahdollistetaan käytännön viljelijöille ja puutarhayrittäjille tulevien tutkimustarpeiden esiin nostaminen sekä autetaan samasta aiheesta kiinnostuneita yrittäjiä, palveluntarjoajia, tutkijoita, neuvojia, kouluttajia ja hallinnon edustajia kohtaamaan toisensa.

Tiekarttojen toimenpiteitä lähdetään viemään eteenpäin. Odotettavissa on myös kansainvälisten näkökulmien tuominen mukaan AgriHubin toimintaan.