Omvandling av en gård till ett aktiebolag

Vi har på denna sida samlat de infokort som Suomen Yrittäjäopisto har producerat i anknytning till omvandling av en gård till ett aktiebolag.

Planer för ett aktiebolag

När man överväger att förbereda bolagisering av en gård är det av största vikt att man börjar med att noggrant granska gårdens rådande situation. Denna process kräver att man noggrant överväger företagets resurser, ekonomiska situation och de fördelar som aktiebolagsformen erbjuder. Även om det skulle finnas många olika skäl för att grunda ett aktiebolag, så är de fördelar det erbjuder alltid företagsspecifika. Aktiebolagslagen fastställer noggrant företagets verksamhetsprinciper och förvaltning, vilket kan utgöra både en styrka och en utmaning. Det är viktigt att komma ihåg att ett jordbruksföretag inte alltid är den optimala företagsformen, om den inte stödjer verksamheten i tillräcklig utsträckning eller företagarna inte är redo för de krav som ett aktiebolags förvaltning ställer på dem.

Förberedelserna inför bolagisering av en gård ska alltid inledas genom att granska företagets nuvarande situation. I samband med förberedelserna ska man granska företagets nuvarande resurser, ekonomiska situation och de fördelar som aktiebolagsformen kommer att medföra för företaget. 

Det kan finnas flera skäl till att grunda ett aktiebolag och fördelarna kan vara väldigt företagsspecifika. Olika skäl till att bolagisera gården kan inkludera en kraftig utveckling av gården, skärpt beskattning som firma, flera företagares gemensamma företag eller att företaget även utövar annan företagsverksamhet. 

Eftersom aktiebolagets förvaltning har definierats specifikt i aktiebolagslagen är ett jordbruksföretag är inte en lämplig företagsform i alla situationer. Jordbruksföretagets nuvarande situation och företagarens egna mål påverkar starkt utgångspunkten för det företag som ska grundas.

Ägande och ansvar i ett aktiebolag

I ett aktiebolag grundar sig ägandet på en enkel princip: om du äger aktier har du rösträtt vid bolagsstämman i proportion till den mängd aktier du äger. Men vad är det exakt som menas med att äga aktier? Förvärvet av aktier kan ske på många olika sätt, och ett viktigt begrepp i anknytning till detta är ’apport’. Med apport avses att tillgångar investeras i ett aktiebolag som grundas som vederlag för ett förvärv av aktier. Dessa tillgångar kan ha olika form, från en fastighet till anordningar som stöder affärsverksamheten,

Det är möjligt att göra en apportinvestering i många olika situationer, exempelvis då man grundar ett nytt aktiebolag, ändrar företagsform eller i samband med en aktieemission. Då vi fokuserar på bolagets förvaltning märker vi att ett aktiebolag alltid ska ha en fungerande styrelse, och att ledamöterna till denna styrelse utnämns av bolagsstämman. Aktieägarna har rätt att delta i bolagsstämman och fatta viktiga beslut tillsammans med de övriga aktieägarna. Vid dessa arrangemang är det också viktigt att beakta att ett aktiebolag och dess styrelse alltid ska bestå av minst en delägare.

Aktiebolagets ägande sker genom att äga företagets aktier. Ägandet av en aktie uppstår då företaget grundas i enlighet med de tillgångar som har investerats, eller senare enligt aktier som har förvärvats. Ägandet av aktier ger ägaren rösträtt vid bolagsstämman.

Med apport avses tillgångar som investeras i det aktiebolag som grundas och för vilka man erhåller aktier i vederlag. Apportegendom kan vara vilka som helst fasta eller lösa tillgångar. Det går att göra en apportinvestering då man grundar ett aktiebolag, vid ändring av företagsformen, eller i samband med en aktieemission.

Ett aktiebolag ska alltid ha en fungerande styrelse. Den bolagsstämma som bildas av aktieägarna utnämner styrelsen. En aktieägare har alltid rätt att delta i bolagsstämman och fatta beslut tillsammans med de övriga aktieägarna. Aktiebolaget och styrelsen ska bestå av minst en delägare.

Ett aktiebolag består av aktier enligt vilka ägandet av bolaget fördelas. Enligt lagen ska ett aktiebolag ska ha en styrelse. Aktieägarna använder sin rösträtt vid bolagsstämman. 

Avtal och ledning i ett aktiebolag

Aktieägaravtalet är som en osynlig hand som styr aktiebolagets delägares gemensamma verksamhet. Det är inte en offentlig handling, och aktiebolagslagen förutsätter inte att det upprättas. Aktieägaravtalet kan också vara tidsbegränsat eller gälla ett specifikt noggrant definierat ämne. Verkställande direktören ansvarar för bolagets dagliga verksamhet genom att följa de anvisningar som styrelsen har fastställt. Styrelsen är ett obligatoriskt förvaltningsorgan i ett aktiebolag, men valet av en verkställande direktör är frivilligt.

Aktieägaravtalet gäller de spelregler som delägarna har kommit överens om gemensamt.

I ett aktiebolag har verkställande direktören allmän behörighet som förbinder honom eller henne att sköta bolagets löpande förvaltning enligt de anvisningar som styrelsen har kommit överens om och utfärdat. Styrelsen är ett obligatoriskt förvaltningsorgan i ett aktiebolag, men valet av en verkställande direktör är frivilligt.

Ändring av ägaren och skogar i ett aktiebolag

Ändring av ägaren till ett jordbruksföretag kan ske på många olika sätt, exempelvis genom försäljning eller donation av aktier. Den nya ägaren ska dock vara beredd på att delta aktivt i ledningen av bolagets affärsverksamhet och bära ansvaret för ägarrollen. Detta innebär beslutfattande och inflytande över bolagets angelägenheter.

En ändring av ägaren i ett jordbruksföretag kan genomföras genom att sälja eller skänka aktiebolagets aktier. För att företagsverksamheten ska fortsätta krävs det att mottagaren deltar personligen i ledningen av bolagets affärsverksamhet samt i utövandet av ägarrätten.

Ajankohtaisia tapahtumia yritysjohtamisen parissa

Logga in för att lägga till ett nytt evenemang
Alla evenemang ›

Inga kommande evenemang

Ajankohtaisia blogeja

Dela en ny blogglänk