Maatilan osakeyhtiöittäminen

Tälle sivulle on koottu Suomen Yrittäjäopiston tuottamat tietokortit liittyen maatilan yhtiöittämiseen. Näiden tietokorttien avulla on mahdollista ottaa haltuun perustiedot mitä maatilan yhtiöittämiseen liittyy ja mitä se tarkoittaa käytännössä myös tilan johtamisen näkökulmasta.

Suunnitelmissa osakeyhtiö

Kun harkitaan maatilan osakeyhtiöittämisen valmistelua, on ensiarvoisen tärkeää aloittaa tarkastelemalla tarkkaan maatilan nykyistä tilannetta. Tämä prosessi vaatii huolellista harkintaa yrityksen voimavaroista, taloudellisesta tilanteesta ja osakeyhtiömuodon tarjoamista hyödyistä. Vaikka osakeyhtiön perustamiseen voi olla monia syitä, niin sen tuomat edut ovat aina yrityskohtaisia. Osakeyhtiölaki määrittelee tarkasti yrityksen toimintaperiaatteen ja hallinnon, mikä voi olla sekä vahvuus että haaste. On tärkeää muistaa, että maatilaosakeyhtiö ei välttämättä aina ole optimaalinen yritysmuoto, jos se ei tue toimintaa riittävällä tavalla tai yrittäjät eivät ole valmiita osakeyhtiön hallinnon asettamiin vaatimuksiin.

Maatilan osakeyhtiöittämisen valmistelu on aloitettava tarkastelemalla yrityksen nykyistä tilannetta. Valmistelussa tarkastelun kohteena ovat yrityksen nykyiset resurssit, taloudellinen tilanne ja osakeyhtiömuodon tuoma hyöty yritykselle. 

Osakeyhtiön perustamisen syitä voi olla useita ja hyödyt voivat olla hyvin yrityskohtaiset. Maatilan voimakas kehittäminen, verotuksen kiristyminen toiminimi -yrityksenä, usean eri yrittäjän yhteinen yritys tai yritys harjoittaa muutakin yritystoimintaa kuin maataloutta, voivat olla perusteita osakeyhtiöittää maatila. 

Maatilaosakeyhtiö ei ole kaikissa tilanteissa sopiva yritysmuoto, koska osakeyhtiön hallinto on tarkasti määritelty osakeyhtiölaissa. Maatilayrityksen nykytilanne ja yrittäjän omat tavoitteet vaikuttavat vahvasti perustettavan yrityksen lähtötilanteeseen.

Omistaminen ja vastuut osakeyhtiössä

Osakeyhtiön omistajuus perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen: omista yrityksen osakkeita ja sinulla on äänivaltaa yhtiökokouksessa suhteessa omistamiesi osakkeiden määrään. Mutta mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan osakkeiden omistamisella? Osakkeiden hankinta voi tapahtua monin eri tavoin, ja yksi tärkeä käsite tähän liittyen on ’apportti’. Apportilla tarkoitetaan omaisuuden sijoittamista perustettavaan osakeyhtiöön vastineeksi yhtiön osakkeiden saamisesta. Tämä omaisuus voi olla monenlaista, kiinteistöstä liiketoimintaa tukeviin laitteisiin.

Apporttisijoituksen tekeminen on mahdollista useissa tilanteissa, kuten uutta osakeyhtiötä perustettaessa, yritysmuodon muutoksessa tai osakeannin yhteydessä. Keskittäessämme katseemme yhtiön hallintoon, huomaamme, että osakeyhtiön on aina oltava varustettu toimivalla hallituksella, ja tämän hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksen toimesta. Osakkeen omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja tehdä yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa tärkeitä päätöksiä. Näissä järjestelyissä on myös tärkeää huomioida, että osakeyhtiössä ja sen hallituksessa on aina oltava vähintään yksi osakas.

Osakeyhtiön omistajuus tapahtuu omistamalla yrityksen osakkeita. Osakkeen omistus muodostuu yrityksen perustamisvaiheessa sijoitetun varallisuuden mukaan tai myöhemmin ostettujen osakkeiden mukaan. Osakeomistus antaa äänivallan yhtiökokouksessa.

Apportilla tarkoitetaan omaisuutta, joka sijoitetaan perustettavaan osakeyhtiöön ja saadaan vastineeksi yhtiön osakkeita. Apporttiomaisuus voi olla mitä tahansa kiinteää tai irtainta omaisuutta. Apporttisijoitus on mahdollista tehdä osakeyhtiötä perustettaessa, yritysmuodon muutoksessa tai osakeannin yhteydessä.

Osakeyhtiöllä on oltava aina toimiva hallitus. Osakkeenomistajien muodostama yhtiökokous valitsee hallituksen. Osakkeen omistajalla on aina oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja tehdä muiden osakkeenomistajien kanssa päätöksiä. Osakeyhtiössä ja hallituksessa on oltava vähintään yksi osakas.

Osakeyhtiö koostuu osakkeista, jonka mukaan yhtiön omistus jakautuu. Osakeyhtiöllä on oltava lain mukaan hallitus. Osakkeenomistajat käyttävä äänivaltaansa yhtiökokouksessa. 

Sopimukset ja johtaminen osakeyhtiössä

Osakassopimus on kuin näkymätön käsi, joka ohjaa osakeyhtiön osakkaiden yhteistä toimintaa. Se ei ole julkinen asiakirja eikä osakeyhtiölaki edellytä sen olemassaoloa. Osakassopimus voi olla myös rajattu ajallisesti tai koskea tiettyä tarkoin määriteltyä aihetta. Yhtiön toimitusjohtaja kantaa vastuun yhtiön päivittäisestä toiminnasta, noudattaen hallituksen asettamia ohjeita. Hallitus on osakeyhtiön välttämätön toimielin, mutta toimitusjohtajan valinta on vapaaehtoinen.

Osakassopimus koskee osakeyhtiön osakkaiden yhteisesti sopimia pelisääntöjä.

Toimitusjohtajalla on osakeyhtiössä yleistoimivalta, joka velvoittaa hoitamaan yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen sopimien ja antamien ohjeiden mukaan. Hallitus on osakeyhtiön pakollinen toimielin, mutta toimitusjohtajan valinta on vapaaehtoinen.

Omistajanvaihdos osakeyhtiössä

Maatilaosakeyhtiön omistajanvaihdos voi tapahtua useilla eri tavoilla, kuten osakkeiden myymisen tai lahjoittamisen kautta. Kuitenkin uuden omistajan on oltava valmis osallistumaan aktiivisesti yhtiön liiketoiminnan johtamiseen ja otettava vastuulleen omistajan rooli. Tämä tarkoittaa päätöksentekoa ja vaikutusvaltaa yhtiön asioihin.

Ajankohtaisia blogeja

Lisää uusi blogi
Kaikki blogit ›