Työhyvinvointi vahvemmaksi

Tässä osiossa on tietoa työhyvinvoinnista, työterveyshuollosta sekä työturvallisuudesta. Hyvä terveys on yrittäjän työhyvinvoinnin ja työkyvyn perusta. Sekä yrittäjän että henkilöstön näkökulmasta työhyvinvointi vaikuttaa niin yrityksen kilpailukykyyn, asiakastyytyväisyyteen, sairauspoissaoloihin kuin tapaturmiin.

Kaiken toiminnan edellytyksenä työhyvinvointi ja työkyky

Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus siitä, miten ihminen työssään voi. Yrittäjälle työhyvinvointi on koko elämäntilanteeseen liittyvä monen tekijän summa. Kun työhyvinvointi on tasapainossa, työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen lisääntyvät. Työhyvinvointi ei ole pysyvä tila, vaan se muuttuu suhteessa työn kuormitus- ja voimavaratekijöiden vaihteluihin.

Työkyky koostuu yksilön toimintaedellytyksistä voimavarojen ja työhön liittyvien vaatimusten suhteen. Työkykyinen yrittäjä jaksaa panostaa myös työntekijöidensä hyvinvointiin. Työterveyslaitoksen laatima Työkykytalo-malli ilmentää, mistä työkyvyn kokonaisuus koostuu. Työkykytalo on nelikerroksinen, joista kolme alinta kerrosta sisältää yksilön henkilökohtaiset voimavarat (osaaminen, terveys, motivaatio) ja neljännessä kerroksessa nousee esiin työolot, johtaminen sekä itse työ. Kaikkia kerroksia tarvitaan ja niitä tulee kehittää jatkuvasti, jotta työkyky säilyy työelämän erinäisissä käänteissä. Myös ympärillä olevat perhe, lähiyhteisöt ja toimintaympäristö vaikuttavat olennaisesti työkykyyn.

Viljelijän työkykymittari

Mela on julkaissut Viljelijän työkykymittarin, jolla voi testata omaa työkykyään suhteessa työn vaatimuksiin. Lisäksi testi antaa palautetta oman työkyvyn tasosta suhteessa toisiin maatalousyrittäjiin. Testin pääsee suorittamaan alla olevan linkin kautta.

Viljelijän työkykymittari

Työterveyshuolto yhteistyökumppaniksi

Työterveyshuollon tehtävänä on tukea yrittäjän sekä henkilöstön työkyvyn ja työssäjaksamisen ylläpitämistä sekä työturvallisuutta. Työterveyshuollon moniammatillisen tiimiin voi kuulua työterveyshoitaja, joka vastaa työterveyshuollon koordinoinnista, työterveyslääkäri, joka toimii lääketieteellisenä asiantuntijana, työterveysfysioterapeutti, jonka vastuulla on mm. työergonomian edistäminen työympäristö ja -välineet huomioiden sekä työterveyspsykologi, joka tukee työntekijöiden ja työpaikan sosiaalisen toimivuuden ja työn sisältöön liittyvien tekijöiden edellytyksiä. Työterveyshuollon järjestäminen on yrittäjälle itselleen vapaaehtoista ja yrittäjän omalla vastuulla, mutta työnantajana toimiessaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille on lakisääteistä. Työterveyshuolto on parhaimmillaan yhteistyökumppani, joka tukee yrittäjän tarpeita ja toiveita ja sitä kautta parantaa työssä jaksamista työuran kaikissa vaiheissa.

Työterveyshuolto yrittäjän apuna ja tukena

Ohessa lisätietoa työterveyshuollon merkityksestä yrittäjälle.

Melan vinkit

Melan sivustolta löytyy tietoa maatalousyrittäjille suunnatun työterveyshuollon sisällöstä ja järjestämisestä sekä maksuttomasta työterveyshuoltosovelluksesta.

Kelan vinkit

Kelan sivustolta löytyy tietoa yrittäjän työterveyshuollon korvausten hakemisesta sekä korvausten enimmäismääristä.

Työterveyslaitoksen vinkit

Työterveyslaitoksen sivustolta löytyy lisätietoa työterveyspalvelujen sisällöstä, suojautumisohjeita maatiloille sekä Työn ja terveyden oma-arviointipalvelu- kyselyn.

Työterveyslaitoksen tietopaketti

Työterveyspalvelujen ostajan oppaassa kerrotaan yrittäjän ja työnantajan vastuista, työterveyshuollon ostamisesta, sisällöstä sekä kustannusten muodostumisesta ja korvauksista.

Työturvallisuus on jokaisen vastuulla

Työturvallisuuskulttuurin vaaliminen on kaikkien työpaikalla toimivien yhteinen asia. Työturvallisuus on työhyvinvoinnin peruslähtökohta, jonka yhtenä keskeisenä osa-alueena on työtapaturmien ennaltaehkäisy. Työympäristön turvallisuus, kunnossa olevat koneet ja laitteet sekä ihmisten käyttäytyminen vaikuttavat työturvallisuuden muodostumiseen. Maatalouden työturvallisuudessa tulisi huomioida erityisesti vaarojen tunnistaminen ja riskienarviointi, tapaturmavaarat, perehdyttäminen ja työnopastus sekä henkilönsuojainten oikeanlainen hyödyntäminen.

Huolehdi työturvallisuudesta!

Työturvallisuuskeskuksen ohjeistusta

Työturvallisuuskeskuksen sivustolta löytyy lisätietoa maatalouden työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Puutarhaliiton HEP-hanke

HEP -hanke eli Henkilöstöhallinnon Edistäminen Puutarhatiloilla -hanke on tuottanut monikielisesti materiaalia muun muassa rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä työehdoista.

Melan Työturvallisuusneuvoja

Melan Työturvallisuusneuvojalta on mahdollista saada vinkkejä esimerkiksi maatilan turvallisuutta lisäävistä työtavoista, työtä helpottavista apuvälineistä tai henkilönsuojaimista.

Henkilönsuojaimia työhön

Henkilönsuojaimiin kuuluvat niin jalkineet, suojavaatetus, hengityksensuojaimet kuin päänsuojaimet. Niiden asianmukainen käyttö vähentää työstä aiheutuville haitoille ja vaaroille altistumista. Työterveyslaitoksen Kuopion toimipisteessä on mahdollista päästä kokeilemaan suojaimia Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikössä (Mytky), lisätietoa alla olevasta linkistä.

Ensiapuvalmiudet kuntoon!

112 Suomi -sovellus

Tee turvallisuusteko ja lataa viimeistään nyt 112 Suomi -sovellus sovelluskaupastasi!

Maa- ja puutarhatalouden ensiapuvalmius

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia riittävän ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikalla on olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, tarpeellinen määrä ensiaputarvikkeita sekä toimintaohjeet hätä- ja onnettomuustilanteita varten. Lähde: Punainen Risti Ensiapu.

Ajankohtaista yrittäjän työhyvinvointiin liittyen